Календарь событий

18 января 2022

«Уруннган жеримде жууаплылыкъны излейме»

Совет милицияны майору Тохаланы Абдуллахха Хушто-Сыртны аягъында Чегем чучхурлагъа баргъан таргъа кирген жерде орналгъан «Тарны иеси» деген ашханасында тюбегенбиз. Ол аны жашлары бла бирге ариу, суу ташланы сайлап алай къалагъанлы 15 жылгъа жууукълашханды.

Регионда коронавирусну пандемиясына къажау жумушлагъа эс бурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков коронавирус жукъгъан аурууну жангы толкъунуна хазырланыуну чегинде КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий эм КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Черек районда Маданият юйлени, сабий садикни да эшиклери ачылгъандыла

Черек районда эки Маданият юйге эмда бир сабий садикге ремонт этилип бошалгъанды. Юйледен бири Къашхатаудады, экинчиси уа Огъары Малкъарда. Биринчисине эмда бу шахарда «Нюр» садикге «Эл тийрелени тынгылы айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде, экинчи Юйге уа «Маданият» миллет программаны хайырындан ремонт этилгенди, деп билдиргендиле Къурулуш эм жашау журт – коммунал мюлк министерстводан.

Харунну кезиулю хорламы

Бабугентден  24-жыллыкъ Бёзюланы Харун боксдан  «Нype Fighting» хорлап, гран -при къоллу болгъанды. Ол бек кючлю боксчула  Марат Исаевны, Арби Эмиевни эмда Эмиль Новрузовну онглагъанды.

Мектеплени санына танг къошулады

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, республикада «Билим бериу» миллет проектге кёре иги кесек иш бардырылады.  Аны чеклеринде билим бериу учрежденияланы   ырысхы-техника мурдорлары игилендириледи, оборудование бла жалчытылынадыла эм жангы мектепле ишленедиле.

Къарыусуз сабий да, жарау эте, кюч алады

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренерди, Хасанияда къатыш единоборстволадан сабийлени юйретеди. Бюгюнлюкде ол Нальчикде МВД-да ишлейди, ведомствону атындан эришиулеге къатышады, аскер самбодан бла кик боксингден спортну устасыды, тайский боксдан бла грепплингден спортну устасына кандидатды.

Сынауланы, ачлыкъны, сууукълукъну 872 кюню бла кечеси да сындырмагъандыла Ленинградны

Ленинград блокаданы чачдырыу  операция  12 январьда башланнганды

1943 жылда 12 январьда къуршоугъа тюшген Ленинградны эркин этиу, блокаданы чачдырыу операция башланнганды.  Ол кезиуге жигит шахар душманны къуршоуунда тургъанлы юч жыл озгъанды. Немисли командование Ленинград ючюн сермешде   аскерчилери, техникалары кёп санда тас боллукъларын  ангылап, шахарны ачдан, суусапдан къыйнап, жер юсюнден жокъ этерге умутлу эди. Алай шахарны эркинлиги ючюн къазауат ол къуршоугъа тюшген кюнден  башлап, юч жылны ичинде ахырда тохтамагъанды.

Университетде жаш тёлю медицина школ ачыллыкъды

«Машук-2021» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну конкурсунда хорлагъан проектге кёре, Къабарты-Малкъарда тенг онгла берген «Адаптол» жаш тёлю медицина-биология школ ишлеп башларыкъды, деп билдирегендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Республикада элли мектеп жангыртылынырыкъды

2022 жылда Къабарты-Млакъарда билим берген оргнизацияланы бир къауумуна тынгылы ремонт этерикдиле, «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды эм школла ишленирикдиле, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.