Жамауат тийишли кёрсе

КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, аны орунбасары Роман Кочетков, министерствону жашау журт мюлк бёлюмюню башчысы Астемир Аксоров РФ-ни Къурулуш министерствосунда бардырылгъан кенгешге къатышхандыла. Анда сёз быйыл къайсы жамауат тийрелени тап халгъа келтирирге кереклисини эмда аны бла байламлы къол кётюрюуню къурауну юсюнден баргъанды.

Эсге сала айтсакъ, быллай къол кётюрюу саулай къыралда эмда бизни республикада былтыр биринчи кере бардырылгъанды. Министерстводан билдиргенлерине кёре, ол кезиуде жамауат  Нальчикде, Тырныауузда, Майскийде, Прохладныйде эмда Дыгулыбгей элде талай скверлени бла майданланы сайлагъан эдиле. Бары да жети объект болгъандыла. Алай Казбек Коковну оноуу бла аланы юсюне республиканы ара шахарында энтта да беш объектни къошхандыла. Ала Къабарты-Малкъарны жюз жыллыгъын белгилеген байрамгъа хазыр этилликдиле.

Быйылгъы къол кётюрюу а 15 апрельден башлап 31 майгъа дери https://7.gorodsreda.ru сайтда барлыкъды. Барыгъызны да анга къатышыргъа чакъырабыз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды
Поделиться: