Календарь событий

28 января 2022

Медиклеге жукъгъан ауруугъа къажау къарыуларын-кючлерин аямай кюрешгенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди

  Казбек Коков республиканы медицина учрежденияларыны баш врачлары бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Ала республикада  шёндюгю эпидемиология болумну сюзгендиле

Ал жанында жашау журтланы къурулушу, инфраструктураны къурау

  КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан жыйылыууна къатышханды

Аш-азыкъны кёп тюрлюлерин чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарда аш-азыкъ эмда жарашдырыучу предприятияла былтыр январьдан  ноябрь айны ахырына дери алыучулагъа 19 миллиард сом багъасы продукция жибергендиле

Экспорт айный баргъаны эсленеди

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясыны келечилери бу айда Къабарты-Малкъардан тыш къыраллагъа жиберилген 13,6 минг тонна продукцияны тинтгендиле

Майдалла бла, грамотала бла саугъаланнгандыла

Бу кюнледе Альберт Майсурадзени атын жюрютген «Кенже» деген спорт комплексде дзюдодан Биринчи Республикалы турнир ётгенди. Ол 2010 жылда туугъан жаш адамланы санында ётгенди. Ары 112 дзюдоист къатышханды.

Жашау журтла кёбейедиле

Былтыр Къабарты-Малкъарда организацияла бла энчи иеле 514,4 минг квадрат метрде жашау журт ишлегендиле.

Энчи лыжа батальонну парторгу атакагъа биринчи кётюрюледи

Батчаланы Шахмырзаны жашы Исмайыл кесини урунуу жолун Нальчикде басма юйде наборщикден башлагъан эди. Алай аны тёлюге кёп къыйынлыкъладан, сынауладан ётерге тюшгенди.

Эл мюлкде къармашханлагъа хайырлы лаборатория

Бахсан районда агропромышленность бизнес-инкубаторда эл мюлк сферада тинтиуле эмда сынам ишле бардыргъан лаборатория барды. Ол саулай Шимал Кавказда бу жаны бла эм уллугъа саналады, дегендиле районну жер-жерли администрациясында.

Фахму тас болуп да кетеди, къыйынынг а - угъай

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхайда, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуру да чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди.

Бир аууукъ заманны бир-бир каналла ишлерик тюйюлдюле

Республиканы теле-радио сетини филиалы –  Къабарты-Малкъар Республиканы РТПЦ-сы -  Нальчикде 31 январьдан москва заман бла  02:00 сагъатдан башлап  11:00 сагъатха дери теле-радиобериулени оборудованиясына профилактика халда къараллыгъыны юсюнден билдиреди. 

1-8-чи эмда 10-чу класслада окъугъанланы солургъа жибередиле

  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе бардыргъан кенгешде сёз Къабарты-Малкъарны жеринде коронавирусну жайыла барыууна къажау кюрешни юсюнден баргъанды

Республикада солуу жерле тапландырыллыкъдыла

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына «Шахарлада тап жашау болумланы къурау» программаны бардырыу бла байламлы адамала солугъан 12 жер тапландырыллыкъды.