Календарь событий

14 января 2022

Бюгюннгю эпидемиология хал бла байламлы болжалгъа салынмазлыкъ соруула сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда Оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды. Аны кезиуюнде бюгюннгю эпидемиология хал бла байламлы болжалгъа салынмазлыкъ соруулагъа къаралгъанды.

«Сизге уллу сюймеклик бла»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар, Ингушетия эмда Юг Осетия республикаланы сыйлы артисткасы Ирина Даурованы  уллу концерти болгъанды. «Сизге сюймеклик бла» деген ат бла къуралгъан байрам программа бек бай эди. Анга, жырладан, тепсеуледен сора да, сейирлик оюнла киргендиле. «Жырланы билгенле», «Бек иги эмда бек сейир алгъыш жазгъанны письмосу» дегенча конкурсла да бардырылгъандыла. Алада хорлагъанлагъа саугъала да берилгендиле. Къысхасы, Курорт залгъа жырчыны концертине келгенле бир такъыйкъагъа да эрикмегендиле.

Къолайлы техника - чырмаусуз ишлеуню себеби

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» – электрокюч сетьлени жумушларына къарагъанда хайырланылгъан автомашиналары, былтыр бир тюрлю къыйын болумгъа тюшмей, битеуда 3,7 миллион километрни ётгендиле, деп ёхтемленип билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Проектлени себеби - жангыртылгъан мектепле, билим бериу арала

Школлагъа тынгылы ремонт этиу жаны бла быйыл Къабарты-Малкъарда аслам иш этилликди. Саулай алып айтханда, бу эки жылны ичинде элли мектеп жангыртыллыкъды.

Конкуренция не халдады эмда къалай айныйды

Къабарты-Малкъарда товар рыноклада конкуренция не халда болгъанын эмда ол къалай айныгъанын жыл сайын тинтедиле. Бу иш РФ-ни субъектлеринде конкуренцияны айнытыу стандартха тийишлиликде бардырылады, дегендиле регионну Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Жашларыбызда бла къызларыбызда – беш майдал

Пятигорскну «Боец» спорт арасында боксдан ачыкъ турнир бардырылгъанды.

Тёрели эришиуде – биринчи жер

Бахсанны А. Шогенцуков атлы школуну Росгвардия классыны окъуучулары самбодан республикалы турнирде хорлагъандыла.

Хорлагъанла округ даражалы эришиуге атланырыкъдыла

Универсал спорт комплексде грек-рим тутушуудан Къабарты-Малкъарны биринчилиги къуралгъанды.

Кюйген жулдуз

«…СССР-ни Баш Советини Президиумуну 40-чы жылланы кезиуюнде эмда 50-чи жылланы башында репрессиялагъа тюшгенле бла байламлы тюзлюкню тохташдырыу жаны бла къошакъ мадарланы юсюнден» 1989 жылны 16 январында чыгъылгъан указыны 1-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде, Ахкёбекланы Хызырны къызы Фатиматны терслиги болмагъаннга санаргъа…»

Кадастр эсепге салыуда тюрлениулени юсюнден хапарлагъандыла

Къабарты-Малкъарны «Муниципал къуралыуларыны совети» Ассоциацияны (АСМО) алгъаракълада бардырылгъан жыйылыуунда, жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал кадастр эсепге салыу эмда регистрациясын этиу сферада тюрлениулени юсюнден сёлешгендиле. Аны ишине Росреестрни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев, АСМО-ну келечилери, районланы жер-жерли администрацияларыны таматалары эм башхала къатышхандыла.