Календарь событий

31 декабря 2021

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Жангы жыл бла АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты!

Багъалы шуёхла!

Биз 2021 жылны ашырабыз. Аны аллындагъы жылча, бу да тынч кезиу болмагъанды. Пандемия бла байламлы къыйын болумла сакъланнгандыла, алай биз барыбыз да бирлешип, хорлатмагъанлай турабыз.

Къыйын халлагъа да къарамагъанлай, саулай алып айтханда, быйылгъы жылны  ахырына жетишимли жетгенбиз. Экономиканы айнытыуда, магъаналы социал борчланы тамамлауда тийишли эсеплеге келалгъанбыз.

Хорламла, саугъалаула, майдалла

2021 жыл пандемия ючюн чекле жашауну къайсы жанында да салыннгандыла, ол санда спортда да. Эришиуле, алгъынча, кёп спортчуланы, къараучуланы къатышыулары бла ётдюрюлмегенликге, болгъан а этгендиле, алада бизни гёжефлерибиз дайым хорлагъанларын да белгилерчады. Биз да, озгъан жылны эсеплерин чыгъара, аланы талайыны юсюнден билдирирге сюйгенбиз.