Календарь событий

02 января 2022

Ахшы муратлары алдадыла

2020-2021 окъуу жылда  школчуланы бардырылгъан ана тилледен регион даражалы олимпиадаларында малкъар тилден тёрт къызчыкъ айырмалы болгъандыла. Аланы араларында Барасбийланы Милана да барды.

Сайлаууна ыразыды, жетишимлери кёллендиредиле

Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири Байкъазыланы Артур озуп бара тургъан жылда «Синтез простых ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и композиты на их основе» деген темагъа химия илмуланы кандидаты даражагъа диссертациясын жетишимли къоруулагъанды. Андан сора да, ол 50-ге жууукъ илму ишни авторуду. Аладан беш статьясы ВАК-ны тизмесине кийирилген изданиялада басмаланнгандыла. Дагъыда тёртюсю «Скопус» эмда «Web ot Scince» Халкъла аралы журналлада чыкъгъандыла.