Бийик жетишимле, уллу умутла

  Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школунда юйреннген Тебуланы Мырза-Бек  кесини атын эртте айтдыргъанды. Ол спортну устасыды, Россейни чемпионуду, Таллинде Baltik Grand Prix халкъла аралы турнирни чемпионуду, Россейде эмда андан тышында бардырылгъан башха даражалы эришиуледе да кёп кере хорлагъан жашды.

    Бусагъатда Мырза-Бек Санкт-Петербургда жашайды. Karate Combat профессионал лига бла келишимге къол салып, Доминикан Республикадан, Бразилиядан, Эквадордан, Латвиядан спортчула бла  Грецияда, Бирлешген Штатлада, Венгрияда, башха къыраллада да  ётген эришиуледе сермешгенди, ючюсюнде да хорлагъанды.

      Хорлатханларыны сылтауу неди десегиз а, къолуну бир ненча жеринде сыннганы. Сермешледен биринде Мырза-Бекге биринчи раунддан сора окъуна бир къолу бла тюйюшюрге тюшгенди, аны себепли судьяла хорламны башха спортчугъа бергендиле. Башха заманда уа ол, сермешни ахырына жетдиралмай, техника жаны бла хорлатханнга саналгъанды.

      Озгъан жыл да Тебу улугъа бирча болмагъанды.  Ол Karate Combat профессионал лигада бразилиячы Теик Сильва бла бардыргъан бешинчи тюбешиуде судьяланы бирча оноулары бла хорлагъанды, алай жаш анга къууаналмагъанды. Аны юсюнден Мырза-Бек былай хапарлагъанды:

   -Ол сермеш манга магъаналы эди. Жангы ауурлугъумда – 61 килограммда – рингге биринчи кере чыкъгъанма. Манга къаршчы сюелген спортчу ол ауурлукъ къауумда  бек кючлюге саналгъанды, алай мен аны онглаялгъанма. Экинчи раундда ол, тёгерек айланып,  мени къолу бла урама дегенлей, жингириги бла башыма тийгенди. Алгъа мен жукъ да сезмегенме, жаланда сермеш бошалгъандан сора  ачыкъланнганды мангылай сюегими сыннганы.  Юйге къайтханымдан сора манга операция этгендиле, андан бир ай чакълы бирни тынч тургъанма, артда уа аз-аз жараула этип башлагъанма. Жаланда тёрт айдан сора толусунлай киришгенме жараулагъа. Мен саппа-сау болгъанма деп тургъанымлай, АБШ-дан медицина комиссия мени эришиулеге къошаргъа ашыкъмагъанды. Аны хатасындан  2021 жылны ахырына дери бардырыллыкъ кезиулю тюбешиуюм болмай къалгъанды,

    Мырза-Бег а тынч туралмагъанды: рингге эки кере чыкъгъанды, боксдан А.Н.Кудринни хурметине къуралгъан тёрели турнирге къатышып, кюмюш майдал да алгъанды. Ызы бла уа кикбоксингден Россейни Кубогу ючюн Башкъортостанда бардырылгъан эришиулеге жетишимли къатышханды. Ахыр сермешде Тебу улу  аны бла рингге чыкъгъан жашны биринчи раундда окъуна нокаутха жиберген эди.

     Бусагъатда Мырза-Бек Karate Combat лигада кезиулю профессионал сермешге хазырлана турады. Жараула Санкт-Петербургну тийресинде ариу спорт базаладан биринде бардырыладыла.

     -Ким бла тюбеширигим белгилиди,-дегенди Тебу улу,- алай мен аны атын айтыргъа алыкъа эркин тюйюлме. 2022 жылда дунияны чемпионуну белбауун алыр муратлыма.

                                                                    Анатолий ТЕМИРОВ.

Поделиться: