Календарь событий

16 января 2022

Жигит эм жигер адамларыбызны юслеринден

Бу кюнледе Нальчикде «Славные сыны и дочери Балкарии» деген ат бла жангы китап чыкъгъанды. Аны белгили поэт, жазыучу Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат жарашдыргъанды. Китапны биринчи кесеги (тому) басмадан алгъаракълада чыкъгъан эди.

«Билими, хунери да болгъан ишсиз къаллыкъ тюйюлдю»

Заниколаны Ислам КъМКъУ-ну медицина факультетин бошагъандан  сора, Читада реанимация эм анестезиология жаны бла ординатурада окъугъанды. Бусагъатда Москвада «Ниамед» деген энчи иели клиникада эм ара шахаргъа жууукъдагъы Григорьевскде врач-терапевт болуп ишлейди. Таулу жашны юсюнден газетледе жазадыла, аны ишине бийик багъа бередиле. Биз да аны юсюнден алгъаракълада къысха хапар айтхан эдик, бюгюн а аны бла ушакъны басмалайбыз.- Ислам, бизни университетден сора Москвада, башха уллу шахарлада да ишге алмайдыла, дейдиле сен  а эки жерде да  жетишимли урунаса.

Кеслерине асыры бек базыннганла жууапха тартыллыкъдыла

Жылны аллындан жолда жюрюуню жорукъларына бир ненча магъаналы тюрлениуле ишлеп башлагъандыла. Бу статьяда аланы бир ненчасы бла шагъырей этерге сюебиз.

Умутландыргъан гёжефле ачыкъланнгандыла

Бу кюнледе «Нальчик» спорт комплексде къатыш аскер единоборстволадан Къабарты-Малкъарны биринчилиги ётдюрюлгенди.

Аякъ машиналада – Къар Аппала бла Къар Къызла

Оналтынчы январьда Нальчикде Жангы жылгъа аталып велопарад боллукъду. Анга Къар Аппаны бла Къар Къызны кийимлерин кийип, Ставрополь крайдан, Шимал Осетиядан эм СКФО-ну башха субъектлеринден да велосипедчиле къатышырыкъдыла.  

Гроссмейстерлеге окъуна оздурмагъандыла

Шимал Осетия-Аланияны шахматладан 11 кере чемпиону Павел Зангиевни хурметине аталып, Владикавказда шахматладан эришиу бардырылгъанды.