Календарь событий

19 января 2022

«Омикрон» штамм терк жайылгъанлыкъгъа, госпитальгъа тюшгенлени санына къошулмагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Правительствосунда Коронавирус инфекциягъа къажау кюреш жаны бла координация советни жыйылыууна  къатышханды. Видеоселектор халда бардырылгъан кенгешни РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин ётдюргенди.

Къауум къурап, сауутла сатхандыла

Къуралгъан аманлыкъчы къауумну башчысына ачылгъан уголовный иш Нальчикни шахар сюдюню къараууна берилгенди. Ол законсуз сауутланы сатханы ючюн терсленеди. Аны юсюнден бизге республиканы прокуратурасындан билдиргендиле.

13 тарихден къоркъур кереклиси жокъду

Сыйлы Къуранда кёп тюрлю  шартла бардыла. Ала шёндюгю технологиялы заманда, 21 ёмюрде, алимлени сейирге къалдырадыла. Бюгюн а Сыйлы китапда бла исламда 13 тарих бла байламлы шартланы юслеринден айтыргъа, аны бла байламлы ырысланы чачаргъа сюебиз.

Эрттегили акъылманны санатлары

Орта ёмюрледе кёп тюрлю хунерлери, уллу окъуулары болгъан адамла аз тюйюл эдиле.  Араплы Григорий Иоанн Абуль-Фарадж Бар-Эбрей  аллайланы ичинде энчи жерни алады.

Бир жерде – эки авария

Полициячыла «Прохладный-Бахсан-Элбрус» жолда болгъан аварияны сылтауларын тинтедиле. Толу болмагъан шартлагъа кёре, аны кезиуюнде эки адам ауушханды, ючеулен, ол санда сабий да, больницагъа жетдирилгендиле.

Саусузгъа болушлукъ этер заман такъыйкъала бла саналады

Жашауда аслам затны асыры терк тюрлене баргъаны адам улугъа бир жанындан тынчлыкълы эсе да, бирси жаны бла уа аны саулугъуну качествосун тозуратхан аурууланы саны ёсе баргъанына да себеплик этгени жарсыулу шартды. Эм жайылгъанлагъа уа жюрек-тамыр ауруула саналадыла. Кеслери да энди жаланда жыл санлары уллайгъанлада угъай, жаш адамлада да тюбейдиле.

Гюл къысым

Зухураны баш иеси эртте ёлюп, тёрт сабийни анга кесинлей ёсдюрюрге тюшгенди. Болушлукъ этген хазна адам болмагъанды. Къалай-алай болса да, юч жашына бла къызына бийик билимле алдырып, юйюрлюле да этгенди таулу ана.

Тири жашау бардырыу, аш-азыкъны тюз сайлай билиу – узакъ ёмюрлюлюкню мурдору

Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны художестволу гимнастикадан федерациясыны вице-президенти Наталья Короткова билдиргенича, республиканы гимнасткалары СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчилигинде жетишимли болгъандыла.