Календарь событий

04 января 2022

Республиканы айныууна салгъан къыйынларына – бийик багъа

Жылны ахырында, эсеплени чыгъарып, экономикада, социал бёлюмде, жамауат жашауда жетишимле болдургъанланы белгилеу иги тёреге айланнганды. КъМР-ни Парламентинде болгъан къууанчлы жыйылыуда уа 70-ге жууукъ адам законла чыгъарыучу органны Сыйлы грамоталары, спикерни Ыразылыкъ къагъытлары  бла саугъаланнгандыла.