Календарь событий

20 января 2022

Жолланы тап халгъа келтирирге уллу эс бурулады

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

 Анда  жоллада къурулуш ишле къалай бардырылгъанларыны кёрюмдюлерине къарагъандыла эм Россейни субъектлеринде  интеллектуал транспорт системаланы къурауну юсюнден соруу сюзюлгенди, деп билдиреди республиканы оноучусуну пресс-службасы.

Жолланы игилендириу тири барады

Къабарты-Малкъарда былтыр жол мюлк бёлюмде аслам иш тамамланнганды.  Саулай алып айтханда, республикада 195 километр чакълы жол мардалагъа келиширча этилгенди. Андан  157 километр   регион эм 38 километр да  муниципал магъаналыладыла.

Тырныаууздан хорламла бла

Бу кюнледе Тырныауузда боксдан Къабарты-Малкъарны Биринчилиги бардырылгъанды. Анда жыл санына кёре Теуаланы Амирхан (46 кг.) биринчи жерни алгъанды. Османланы Салим (75 кг.) а экинчи болгъанды.

Ныгъыш хапарла

Базар кюн, асхут заманда, беш-алты акъсакъал ныгъышда олтуруп хапар этебиз.

Жашау болумларын игилендирирге болушадыла

Къабарты-Малкъарда жашагъан 300 юйюрге Россельхозбанк жашау болумларын игилендирирге болушханады, деп билдиреди финанс учрежденияны республикада бёлюмюню пресс-службасы.

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарда жашагъанла Россельхозбанкдан жашау болумларын игилендириге 600 миллион сомдан аслам 276 кредит алгъандыла.

Республикада жашагъанланы асламысы займланы  бир кере хайырланнган фатарланы сатып алыргъа къоратадыла.

Таза суу бла жалчытыу – баш борчладан бири

Къабарты-Малкъарда «Таза суу» миллет проектге кёре, юч жылны ичинде республиканы Къурулуш, жашау журт –коммунал мюл министерствосу районланы администрациялары бла бирге таза суу бла жалчытырча эллиден аслам объект ишлегенди. Аны хайыры бла жыйырма бир минг адам ичер суу бла жалчытылыннганды.

Аманлыкъчыланы ауларына тюшмез ючюн, телефон бла сёлешгенлеге ишекли болургъа

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла. Ала банк сизни картагъыз бла ишеклик туудургъан операцияла этилгендиле деп, аны юсюнде жазылгъан данныйлени бла артында къоркъуусузлукъну кодун, сора ийген смс-леринде келген тарихлени айтырыгъызны тилейдиле. Сёлешген адам бу информацияны излегенлей, мычымай, телефонну салып къойсагъыз игиди. Инсан хакъсыз объявлениялада атын бла телефон номерин къойгъан эсе, хыйлачыла алыучуну атындан сёлеширге да боллукъдула.

Заманында къармашханларыны хайырындан

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды. Андан билдиргенлерича, ол кезиуге белгиленнген жумушланы Къабарты-Малкъарда барын да тындырып, аны юсюне бу жаны бла энтта да эки процентге асламыракъ иш этилгенди.

Урлугъуна кёре - тирлик

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери урлукъгъа фитоэкспертиза этиуге бек уллу магъана бередиле, деп айтылады учрежденияны билдириуюнде.

Таза суу бла жалчытыуну къайгъысын кёре

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 объект ишлегендиле. Аны бла 21 мингден артыкъ адамны излемлерин толтургъандыла.

Тауланы кюнюн белгилей

Бу декабрь ай байрамладан бай болгъанды дерчады. Элбрус районнга, ол санда эм ариугъа эмда сюйдюмлюге тауланы халкъла аралы Кюнюн санаргъа тийишлиди. «Приэльбрусье» Миллет паркны экология жарыкъландырыу бёлюмю аны бла байламлы тематика конкурс бардыргъанды.

Тау элни къоркъуусузлугъун жалчытхан жангыз от ёчюлтюучю бёлюм

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду. Бу бёлюмню юсюнден а сейир статья «Пожарное дело» федерал журналда окъуна басмаланнганды.

"Нюр" эшиклерин кенг ачханды

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.