Календарь событий

10 января 2022

Къыргъыз халкъда келин келтириу адет

Алгъаракълада чыкъгъан номерибизде тюрк халкъланы миллет тойларында жюрюген тёрелени юсюнден хапарлагъан циклны ачаргъа боллугъун билдирип, къазакълыланы къууанчларыны юсюнден жазгъан эдик. Бу жол а къыргъызлыланы къурманлыкъларыны юсюнден айтырыкъбыз. Къыргъызстанда бюгюнлюкде битеу той адетле сакъланнгандыла дерге да жарарыкъ болмаз, алай тёрели миллет къурманлыкъланы баш магъаналы шартлары уа бу халкъны жашауунда кеслерини сыйлы жерлерин алгъанлай турадыла.

Налог тёлеучюлеге таплыкъгъа деп

ФНС-ни «Налог тёлеучюню энчи кабинетинде» 41,2 миллион инсан регистрация этгендиле. Жаланда озгъан жылны ахыр ыйыгъында аланы санына 200 минг къошулгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Жамауатха аш этген предприятиялагъа налогла жаны бла онгла бериледиле

Быйыл биринчи январьдан башлап, ресторанлада, кафеледе, ашханалада эмда алагъа ушашлы объектледе, сора дагъыда тышына чыгъып адамлагъа аш этиу иш бла кюрешгенле НДС-ни тёлеуден эркиндиле.

Кёп сабийли юйюрлени жокълагъандыла

Прохладна районда «Боевое братство ветеранов» жамауат организацияны, районну прокуратурасыны бла ГИБДД-сыны болушлукълары бла жандауурлукъ иш болгъанды. Ол а «Полициячы Къар Аппа» битеуроссей акцияны чеклеринде бардырылгъанды.

Мирзеулюкден - бай тирлик

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, озгъан жыл мирзеулюк эм къудору битимледен 1,320 миллион тонна жыйылгъанды. Ол а башха жылладан эсе он процентге кёпдю.

Эл мюлкде къармашханлагъа – танг болушлукъ

Къабарты-Малкъарда «Гитче эм орта предпринимательство эмда энчи бир иш бла кюрешгенлеге болушлукъ тапдырыу» миллет проектге, дагъыда «Гитче эм орта предпринимательствону субъектлерини акселерациясы» регион программагъа кёре, фермерчиликни бла эл мюлк кооперацияны айнытыугъа 97,6 миллион сом бёлюннгенди.

Жамауат тынчлыкъ сакъланнганды

Жангы жылны байрамыны кечесинде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны бла Звездный элде аскер бёлюмню 200 аслам къуллукъчусу, полициячыла бла бирге жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыу жумушланы бардыргъандыла.  

Сабийлени жокълау ариу тёреге бурулгъанды

«Энчи жумушланы толтургъан Къар Аппа» ведомстволу акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «Вершина» отрядыны къуллукъчулары Прохладныйде сабийле тургъан интернатда къонакъда болгъандыла. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Нартюхню урлугъуна тышында да сурам уллуду

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Россейни регионларын нартюхню урлугъу бла жалчытханладан бириди. Жыл сайын республикада бу битимни гибрид тюрлюлеринден - ФАО-150-ден башлап ФАО-600-ге дери - 15 минг тонна урлукъ жарашдырылады. Аны бла бирге мирзеуге эм силосха жарарчасы да ёсдюрюледи.  

Эллени айныуларына – 151 миллион сом

Былтырны ахырына Къабарты-Малкъарда «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре талай социал объект хайырланыргъа берилликди. КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханнга кёре, Солдатская бла Пролетарское эллени таза суу бла жалчытыр ючюн жангы скважинала къазыу иш бошала турады. Аны бла бирге Къашхатауда орта школну къошакъ мекямы эм Маданият юй да жангыртыллыкъдыла.

Спортну юсю бла аман ниетледен сакълай

Къабарты-Малкъар Республкиада терроризмни бла экстремизмни профилактикасын бардырыу» къырал программаны чегинде «Нальчик» спорт арада грек-рим тутушуудан эришиу бардырылгъанды.

Европаны биринчилигине къатышырыкъды

Санкт-Петербургда каратеден «Надежды России» деген битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анда 54 региондан 1000-ден аслам спортчу эришгендиле.

Айтхылыкъ магъаданчы

Бюгюнлюкде магъадан къазгъан шахтала кёп къыраллада бардыла. Бизни къырал а акъкъалай чыгъарыу жаны бла дунияда алчыладан бирине саналады. Ата журт урушну ал жылларында фашист Германия Волхов, Днепр череклени тийрелеринде акъкъалай чыгъаргъан заводланы къолгъа этген эди. Бу темир а аскер кючлеге бек керекли зат болгъанды.

Газетибиз хар арбазгъа жарыкълыкъ бла къууатлыкъ келтирсин

Газетге жазылыу кампания редакцияда ишлегенлени жууаплы кезиулеринден бириди. Бу жол да алай болгъанды.  2022 жылны биринчи жарымына жазылыу бир кесек алгъаракъ, сентябрьде, башланнганды, аны себебинден тиражыбызны, быйылгъы жылдан аз этмей, келир жылгъа иги кесекге кётюрюрге онг чыкъгъанды.

Бюгюнлюкге «Заманнга» 1500-ден аслам адам жазылгъанды. Ол кёпмюдю, азмыды?