Сынамларыны юслеринден бир бирге айтхандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде бардырылгъан «Алгебра эмда динамикалы системала» деген Халкъла аралы конференциягъа жюзден аслам белгили алим келгенди. Тюбешиу кеси да А.А.Махневни 70-жыллыкъ юбилейине жораланып озгъанды. Аны башламчылары уа сагъынылгъан окъуу юй бла РАН-ны бизни республикада бёлюмюню математика эмда механика институту болгъандыла.

КъМКъУ-ну Минги тау тийресиндеги окъуу-илму комплексини мурдорунда озгъан жыйылыугъа,  Нальчикден сора да, Москваны, Санкт-Петербургну, Владикавказны, Краснодарны, Новосибирскни, Челябинскни, Пермьни, Брянскны, Грузияны, Белоруссияны, Къытайны да даражалы институтларыны бла университетлерини келечилери келгендиле.

Жыйылгъанланы алларында сёлеше, КъМКъУ-ну физика эмда математика институтуну директору Борис Кунижев конференция алгебра илмуну айныуу эмда анда болгъан жарсыуланы кетериуню ышаннгылы амалларын излеу бла байламлы болгъанын айтханды. Университетни илму тинтиуле эмда инновациялы ишле жаны бла управлениясыны башчысы Наталья Черкесова да тюбешиуге келгенлеге ишлерин хайыры бла бардырыргъа тежегенди.

Тюбешиуню кезиуюнде башха-башха бёлюмледе 70 илму доклад окъулгъанды. Аланы араларында уа видеобайламлыкъла амал бла окъулгъанла да болгъандыла. Ала барысы да конференцияны жыйымдыгъында басмаланнган да этерикдиле. Анга къатышханланы арасында РАН-ны эки академиги, илмуланы доктору даражалары болгъан да  40 адам болгъанды.

Трамланы Зухура.
Поделиться: