Минги тауда – тёрели жараула

Бу кюнледе Минги тауда тёрели жай жарау этиу-юйрениу жыйылыуларын Россейни тау лыжа спортдан бла фристайлдан командалары бардырадыла.

Биринчи болуп, курортха тау лыжачыла – эр киши эм тиширыу жыйымдыкъ къауумла - келгендиле. Июльгъа дери ала, кюн сайын эрттенликде эртте трассалагъа чыгъып, бешишер сагъатны жараулада ётдюрлюкдюле.

Алай бла «Элбрус» курорт жылны къайсы кезиуюнде да профессионал спортчула усталыкъларын ёсдюрген жерди. Трассаланы тап ишленнгенлери, керек заманда жалгъан къар болгъаны, тау хауада жараула къыйматлы болурларына уллу себеплик этедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: