Аш-суу, жатар жер да бёлюнеди

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу 2022 жылда 13 январьда «Стационарда сабийге, ол санда сакъат сабийге, медицина болушлукъ берилген кезиуде аны биргесине турургъа жарагъан кезиулени сорууларыны юсюнден»  энчи документ чыгъаргъанды. Анга тийишлиликде, ауругъан баланы (тёрт жылдан тамата) атасы, анасы, законлу келечиси саулукъ сакълау учрежденияда биргесине хакъсыз турургъа эркинди, анга аш-суу, жатар жер да бёлюнюрге керекдиле. Медицина организация саусузгъа энчи къараргъа керек болгъаныны бла къалгъаныны юсюнден оноуну чыгъарады.

КъМР-ни прокуратурасыны федерал законланы толтуруугъа надзор жаны бла бёлюмюню тамата прокурору Ирина Маденова бизге ангылатханыча, Россейни саулукъ сакълау министерствосу бу кезиуледе ата-анагъа баласы бла бирге стационарда турургъа эркин этгенди.  Биринчиден, сабий кеси аллына атлаялмай, костыльлени хайырланса, неда коляскада жюрюсе. Дагъыда бала кёрмей, эшитмей эсе да, ата-анасы биргесине стационарда турургъа эркиндиле. Психика жаны бла кемчиликлери болуп, ол кесине хата салыргъа къоркъуу болгъан кезиуде  да къарар адамны къояргъа тийишлиди. Саусуз айгъа 3-4 кере эсин ташлай эсе, бу кемчиликни дарман бла багъаргъа онг болмагъан заманда. Андан сора да диабетден ауругъан баланы къанында глюкозаны дайым да ёнчелеп турур ючюн аны биргесине жууугъун  къалдырыргъа боллукъду.

- Аладан башха кезиуледе сабийни биргесине къарар адамны къояргъа деген оноуну бакъгъан врач кеси чыгъарады,-дегенди Ирина Маденова.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: