Къыйынларына бийик багъа берилгенди

Устазны кюнюне жораланып, Чегем районну администрациясында айырмалы устазланы бла юйретиучюлени саугъалау ётгенди. Анга район администрацияны башчысы Юра Борсов, билим бериу управленияны таматасы Жанна Арипшева эм дагъыда башхала къатышхандыла.

Юра Каральбиевич устазланы алгъышлай, тутхан ишлеринде мындан ары да жетишимли бола турурларын тежегенди.

Саугъаланнганланы къауумунда Яникой элни орта школуну устазлары да бар эдиле. Байсолтанланы Лейля, Татталаны Афуажан, Хочуланы Сакинат, Таппасханланы Расул, Жаникаланы Лариса эм Элеккуланы Лейля Сыйлы грамотала эм ахча саугъала бла белгиленнгендиле.

    Аланы асламысы жашауларын сабийлени юйретиуге берип ишлегенли, бек аздан, 25 жыл бола кетеди.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: