Москвадан специалистле бийик багъа бергендиле

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды.  Аны юсюнден РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реаниматология бла анестезиология жаны бла медицина тинтиулени миллет арасыны (НМИЦ)  директору Михаил Кецкало кесини докладында айтханды.

Сентябрьде ол коллегалары бла бирге Къабарты-Малкъарны Перинатал арасын жокълагъанды эмда анда тиширыулагъа берилген анестезиология-реанимация болушлукъ бийик даражада болгъанын, операцияла шёндюгю  технология амалла бла бардырылгъанларын, керекли дарманла жетишгенлерин, медицина организация эксперт класслы оборудование бла жалчытылыннганын белгилегенди.

Медицина тинтиулени миллет арасыны специалистлери  Нальчикде Перинатал араны медиклери бла да тюбешгендиле, алагъа сынауларындан юлюш этгендиле, къыйын кезиуледе не амалла этерге боллугъуна юйретгендиле.

Перинатал арада кеслерине, сабийге да къоркъуу тюшгенлеге багъадыла. Мында дагъыда районла бла байламлыкъла жюрютген дистанциялы акушер консультатив ара да барды, федерал илму арала бла кенгеширча онгла да къуралгъандыла. Керекли жерге терк жетерча акушер эмда неонатал бригадала бардыла.

Поделиться: