Усталыкълагъа жангы мастерскойлада юйретирикдиле

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Б. Г. Хамдохов атлы агропромышленный колледжни Майскийде бёлюмюнде къууанчлы халда юч мастерской ачылгъанды: электрокюч кабель ызланы хайырланыу, электромонтаж, реле къоруулау, автоматика оборудованиягъа къарау эмда анга ремонт этиу жаны бла. Бу ишге КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, Май районну жер-жерли администрациясыны башчысы Татьяна Саенко, колледжни башчысы Анатолий Сахроков эм башхала къатышхандыла.

Анзор Езаов студентлеге бла преподавательлеге алгъышлау сёзюн айтханды. Бардыргъан ишлери ючюн колледжни коллективине ыразылыгъын билдиргенди, производстволу усталыкъланы даражасын кётюрюрге федерал эмда регион властьлада уллу сейири болгъанын да чертгенди.

- Бу учрежденияда жангы мастерскойла ачылгъаны бек магъаналы ишди. Колледжни мюлк-техника мурдору эрттеден бери да жангыртылмай тургъанды. Бюгюнлюкде уа шёндюгю инфраструктура колледжни даражасын, анда окъутууну качествосун да кётюрлюкдю, - дегенди Татьяна Саенко. Бу проектге себеплик этгенлери ючюн а Жарыкъландырыу эмда илму министерствогъа ыразылыгъын билдиргенди.

Бёлюмню башчысы Аслан Кунижев да энди студентле игирек билим аллыкъларын белгилегенди. Ол айтханыча, окъуу теория бла чекленип къалмай, производствогъа жууукъ халда бардырыллыгъы ючюн колледжни тауусханла усталыкъларына толуракъ тюшюнюрюкдюле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: