«Кеслерин илмугъа жоралагъан жаш адамла манга бек багъалыдыла»

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  къауум жаш алимге 2021 эмда 2022 жыллада КъМР-ни Башчысыны илму эмда инновацияла жаны бла саугъасын бериуню юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга кёре  КъМР-ни Башчысыны саугъасына была тийишли болгъандыла:

Луиза Гадзова – Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны  Прикладная математика бла автоматизация институтуну дробь тергеуле жаны бла  бёлюмюню таматасы – дробь тергеуле эмда дробь жаны бла дифференциал уравненияла бла байламлы илму тинтиуледе жетишимлери ючюн;

Рустам Калмыков – Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни электрониканы бла цифралы информация технологияланы кафедрасыны доценти – орта температуралада жылыу энергияны электрокючге тюрлендириуню хайырлылыгъын кётюрюр ючюн керек болгъан жарым проводникли нанокомпозициялы материалланы жарашдыргъаны ючюн;

Станислав Кущев – Бийик-тау геофизика институтну гитче илму къуллукъчусу – Жер жюзюню юсюнден илму тинтиуле бардыргъаны ючюн, естественный илмуланы айнытыугъа къыйын салгъаны ючюн;

Моллаланы Малика –Россейни Илмула академиясыны Тау тийрелени экологиясыны А.К.Темботов атлы институтуну илму къуллукъчусу - естественный илмуланы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этген илму тинтиулери ючюн;

Андемиркан Одижев – В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни аспиранты – битимчиликде  экология жаны бла къоркъуусуз амалланы жарашдыргъаны эмда ишге сингдиргени ючюн.

  Будайланы Алим – Бийик-Тау  геофизика институтну булутланы физикасы жаны бла бёлюмюню булумланы микрофизика лабораториясыны гитче илму къуллукъчусу  –  жетишимли илму тинтиулери эмда Жер жюзюню юсюнден илмуланы айнытыугъа къыйын салгъаны ючюн;

Виктор Нарожнов -  Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны  Прикладная математика бла автоматизация институтуну тергеулени автоматизациялау жаны бла лабораториясыны илму къуллукъчусу –  магъаналы теория эмда сынау тинтиулери ючюн;

Людмила Хавжокова – РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасыны Гуманитар тинтиуле институтуну къабарты-черкес адабиятны бёлюмюню таматасы – гуманитар тинтиуле жаны бла илму жетишимлери ючюн;

Алина Хажметова – В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни техникалы механика бла физика кафедрасыны ассистенти – тау тийреледе терек бахчала къураугъа ресурсланы аягъан, экология жаны бла таза технологияланы бла техника кереклени жарашдыргъаны ючюн;

Инара Хакуашева – Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни факультет терапияны кафедрасыны ассистенти – къан басымлары эмда жюрек ауруулары болгъан саусузланы багъыуда жангы амаллары ючюн.

Алагъа саугъаларын Казбек Коков кёп болмай бардырылгъан тюбешиуде кеси бергенди эмда бу саугъа жаш алимлени кёллендириуню жолунда биринчи атлам болгъанын  чертгенди. «Сиз жашауугъузну илмугъа жоралагъансыз, ол а къыралгъа, адамларыбызгъа хайыр келтирлик ишди. Биз илму жетишимле ючюн саугъалау жаны бла мадарланы жангы тюрлюлерин хайырлана барлыкъбыз»,- дегенди ол.

Жаш алимлеге насийхат сёзюн айта, Казбек Коков туугъан республикагъа хайырлы ишлеринде жангы жетишимлеге жетерлерин тежегенди. «Тутхан ызыгъызгъа бек ыразыма. Кеслерин илмугъа жоралагъан жаш адамла манга бек багъалыдыла. Мен, мени командам да сизни кёллендирир, ишигизге себеплик этер ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз», -дегенди.

КъМР-ни Башчысыны илмула эмда инновацияла жаны бла  жыл сайын берилиучю ахча саугъасы 2020 жылны ахырында тохташдырылгъанды. Аны мураты регионну илму онгларын кёбейтиудю эмда жаш алимлени бла специалистлени кёллендириудю.  Республикада жаш тинтиучюлени саны ёсюп барады, бюгюнлюкде ала 600 чакълы бардыла. 27 илму бёлюмле жаны бла илму тинтиуле бардырыладыла.

Юсюпланы Галина.
Поделиться: