Жарыкъландырыуну айрыкамы

Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда шахар библиотеканы онунчу бёлюмю барды. Аны таматасы Бажева Амина Мухамедовнады. Андан сора да, анда Хаджиланы Светлана Далхатовна бла Мокъаланы Фатимат Хазретовна ишлейдила.

Китапханагъа алгъаракълада тынгылы ремонт этилгенди. Столлары, шинтиклери, китапла тургъан тапкалары жангыртылгъандыла. Жангы компьютерлери да бардыла, ала къытхан грантларыны ахчасына алыннгандыла. Мында сегиз мингден артыкъ китап барды.

Бери кёпле келедиле китап излей. Амина Мухамедовна айтады: «Онтёртюнчю школ былайда болгъаны себепли андан окъуучула, устазла да кёп келедиле. Башха окъуу юйледен да студентле боладыла. Светлана бла Фатимат ала излеген чыгъармаланы терк мажарып бередиле. Бир-бир окъуучула уа дерслерин былайда окъуна этедиле. Ол  кезиуде компьютерлени да хайырланадыла».

Шахар библиотеканы бу бёлюмюнде белгили жазыучулагъа, назмучулагъа аталып, адабият тюбешиуле да къураладыла. Алада ол адамланы чыгъармаларын окъуйдула, тинтедиле, магъанасын ангылатадыла. Авторланы кеслери бла тюбешген кезиуле да боладыла.

Китапханада тюрлю-тюрлю эришиуле да къураладыла. Ол санда ана тилге аталып. Алгъаракъда аллай эришиуледен биринде Созайланы Ахматны «Ана тилим» деген назмусун окъуп, Нальчикни тёртюнчю номерли мектебини окъуучусу Ёлмезланы Руслан биринчи жерни алгъанды.

Къысха айтханда, мында жашауну бюгюннгю болумуна кёре ишлерин къурайдыла. Ушагъыбызда ала бир жарсыуларын айтхандыла. Ол да неди дегенде, кесибизни авторларыбызны чыгъармалары аздыла. Бютюн да ана тилибизде чыкъгъанла.

Османланы Хыйса.
Поделиться: