Ишлери къыйынды, жууашлыды

Былтыр Къабарты-Малкъарда терк медицина  болушлукъ берген службаны келечилери 80 мингден аслам саусузгъа къарагъандыла. Болсада, бюгюнлюкде да аланы ишлери женгил тюйюлдю, хар такъыйкъадан  диспетчерге биреулен сёлешмей къоймайды.  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, республикада кече-кюн демей  81 бригада ишлейди. Аланы санында Терк болушлукъ берген станцияны врачларындан тышында, районла  аралы больницаланы  специалистлери   да  бардыла.  Аланы тириликлерини, усталыкъларыны хайыры бла бюгюнлюкде  аслам адамны жашауун сакъларгъа онг табылады. Коронавирус кенг жайылгъан кезиуде да  ала биринчиле болуп анга къажау тургъандыла,  мингле бла  саусузлагъа болушлукъ тапдыргъандыла. Эки кере уллу  ауурлукъ бла ишлерге  тюшгенлерине  да къарамай, борчларын тынгылы толтурургъа кюрешгендиле.

Аны бла бирге Къабарты-Малкъарны Башчысы терк болушлукъ берген службаны иши  тынгылы болуруна   дайым эс бургъанлай турады. Ол санда  мюлк-техника мурдору жангыртылырча мадарла этиледиле.  Озгъан юч жылда  автотранспортну «В», «С» категориялыларындан 58 реанимобиль алыннганды. Аланы жангы оборудованияларыны  хайыры бла  медицина  болушлукъну кенг халда  тапдырыргъа онг барды.     
Врачла кеслери айтханларыча,  «скорыйде»  ишлеген  специалист чакъырылгъан  жеринде саусузгъа  къарагъанлай, тюз  диагноз сала билирге керекди.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: