«Бизни ишибизни жашырынлары кёпдюле»

Медицина бир жерде турмайды. Бусагъатда адам кесини саулугъну болумун билирча кёп тюрлю онгла бардыла.  Аллайладан бирине Ультразвуковая диагностика дейдиле, къысха айтханда уа, УЗИ. Бюгюн аллай врачладан бирини - Бачиланы Сакинатны юсюнден сизге хапарларгъа сюеме. Ол врач болуп жыйырмадан аслам жыл урунады. Бусагъатда уа «Медицина консультация-диагностика арада» ишлейди. Аны бла сёлешгенибизде, ол гитчелигинден врач болургъа умуту  барлыгъын билдиргенди.

1988 жылда КъМКъУ-ну медицина факультетин бошап, кёп жылланы терапевт болуп ишлеп тургъанды. Кесини билимин андан ары ёсдюрюрге, кенгертирге сюйюп, ультразвуковой диагностика бёлюмге кирип окъугъанды. Айырып УЗИ-ни нек сайлагъанса деп сорсагъ а: «Ауругъанлагъа тюз диагнозла салыргъа сюе эдим. Мен ойлагъаннга кёре уа, УЗИ –ни ол жаны бла амаллары кёпдюле. Алай терапевт болгъаным а мени бюгюннгю ишиме себеплик этгенлей, болушханлай турады», - деп айтады ол.

Тинтиуню юсюнден толуракъ хапарны билирге сюйгеннге уа  - «Не инвазивность» - деген ол адамны керексизине ачытмай, апчытмай, аурууун тинтип, тюз тохташдырыргъа себеплик этген амалды. Аны ючюн бюгюннгю медицинада кенг хайырланылады. Адамны чегилеринден башлап, къан тамырларына, иегилерине дери къараргъа онг береди» - дейди Сакинат.

Ол ишде да хар тинтиуню энчи хазырланыуу барды. Асламысында тинтиуге ач къарангылай келирге керекди. Ол кёбюсюнде врач чегиледен,  сора да, бюйрекге (бауургъа), къууукъгъа къарайма десе. Алай, «Толу адам болса уа, сёз ючюн, анга алгъаракъладан керекли дарманланы ичерге керекди, нек десенг ичинден керексиз жыйылгъан хауаны кетерирча. Адамны къууугъу бла байламлы органларына къарайбыз десег а, суу ичип келирге керекди. Нек десенг бизни диагнозубуз тюз болур ючюн, къууукъ суудан толу болургъа керекди. Хар органнга  аланы кеслери энчиликлерине кёре къараргъа тюшеди. Бизни ишибизни жашырынлыкълары кёпдюле», - деп ангылатады ол.

Алай къуру ол тинтиу бла тюз диагноз салыргъа боламыды деген соруугъа аны жууабы былайды:  «Бирде биз УЗИ-де диагнозну терк окъуна тюз тохташдырып да къоюучубуз. Бирде уа арсар болургъа да тюшюучюдю. Не аз да арсар болгъан затыбызны дагъыда пациентибизге Магнит-резонанс томографиягъа (МРТ) тинтиу бла къарап, кертилигибизге дагъыда бир кере тюшюнюрге иебиз. «Жети кере ёнчеле да, бир кес» - диагноз тюз болургъа керекди, ол адамны саулугъуду.  Бирде уа адамны къыйын хали бла келтирселе, анга терк диагноз салып, операцияны да этерге жетиширге керек болса, биз да къыстау тинтип, кеси оюмубузну айтыучубуз. Андан адамны жашауу сакъланады».

Сакинат айтханнга кёре, ол ишинде хар затны да аллындан ахырына дери жаратады. Анга  адамны ич органларыны барысына да къараргъа онгу болгъаны бек сейирлик кёрюнеди. Ишинде да сюйюп ишлейди.

- Мен хар инсаннга да саулукълары кючлю болурларын тежейме. Алай жыл сайын профилактика халда кеслерине бютюнда УЗИ диагностика этерге унутмазгъа кереклисин эслерине салыргъа сюеме, - деп чертеди ол.

 

 

 

Додуланы Мадина.
Поделиться: