Студентле тарыхдан, классика чыгъармаладан билгенлерин кёргюзтгендиле

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

Оюнну бардырыуну баш магъанасы билим алыуну даражасын эмда студентлени билимлерин кётюрюу, сора дагъыда республикада жаш тёлюню интеллект жаны бла айнытыу болгъанды. Анга вузланы эмда училищелени бла техникумланы окъуучулары къатышхандыла. Соруула спорт бла эмда волонтёрство бла байламлы эдиле. Конкурсантла дагъыда классика чыгъармаланы, халкъда жюрюген сёзлени, тарыхда болгъан ишлени билгенлерин кёргюзтюрге керек эдиле.

Интеллект оюнла сагъынылгъан проектни жашауда бардырыуну бир кезиуюдюле. Аны ахырында уа ёсе келген тёлюню айныууна эмда алагъа билим алыргъа себеплик этерик «Оюнда интеллект» деген жаш тёлю клуб къураллыкъды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: