Маданиятха жууукълашдырыу

15  ноябрьде Малкъар  къырал драма театрда  бардырылгъан  концертге жаш тёлюню  тюбешиую  десек тюзюрек болур.  Ары  Нальчикдеги автобиль-жол  колледжни бла Герпегежни мектебини окъуучулары келген эдиле. 

Анга «Театр концерт» деп да бошдан аталмагъанды. Сахнада Москвада Шукин атлы театр институтну бошап келген  Гогуланы Арафап, Жаппуланы Марат, Байдаланы Шахым, Байтугъанланы Светлана, Шашуланы  Мухаммат назмула айтдыла,  Концертни режиссёру Мызыланы Аубекир, Мамайланы Фатима, Жангоразланы Мажид, Сарбашланы Аскер а жырлап къууандырдыла.

Жаш заманыбыздагъы жырланы Мызы улу бла бирге шёндю билим ала тургъан тёлю жырлагъанларына сейир да этдик, хычыуун да кёрюндю. Залда кёп миллетлени келечилери олтургъанлары ючюн болур эди концертни  орус тилде  бардырылгъаны. Алай Мамайланы Фатима  тауча сюймеклик жырны айтханда, анга эжиу этгенлери  бла фахмулу тёлю ёсюп келгенин билдирдиле.

Филология илмуланы доктору Биттирланы Тамара аны туугъан эли Герпегежден сабийле бла бирге концертге къарагъанын да ангыламай, театрда бу жангы атламла этгенлеге кеси оюмун айтды.

–Театрны асыры сюйгенден, сабийле, таматала, тенглерим бла да келиучюме. Бюгюн а Къарачайдан  къонагъым – история илмуланы кандидаты Халкъкечланы Людмила бла биргеме. Жаш тёлю назмуланы къалай ариу айтхандыла. Жаш артистлерибиз фахмулулукъларын кеслерича жаш адамлагъа кёргюзтгенлерине бютюн бек жаратдым. Телефонладан айырылмагъан тёлю къыралда белгили жырланы айтханларына уа къууаннган окъуна этдим.

Бу байрамны къурагъан  Мызыланы Аубекир Пушкинский карталаны хайырындан зал энди къараучуладан толу болгъанын чертгенди. Аны алайлыгъын кесибиз да кёрдюк. Быллай концерт бла эллеге да айланырыкъларын да айтды режиссёр.

– Театрны жаш актёрлары кеслерича  тёлюге жыр, назму айтып, аланы маданиятха  жууукъ этерге кюрешиудю  бош борчубуз, – дегенди Мызы улу.

 

Мамайланы Аий.
Поделиться: