Жангылыкъла

Гитче бизнесге себеплик этиуню къыйматлы амалы

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини Аппараты, Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерство, Округну субъектлерини араларында экономика байламлыкъланы ассоциациясы эмда Шимал Кавказны айнытыу корпорация (КРСК) гитче бизнесге себеплик этиуню жангы амалын къолгъа алгъандыла. Бу оноу сагъынылгъан министерствону кенгешинде этилгенди.

Къашхатауда - жангы кинозал

   Черек районда эрттеден бери сакъланнган иш болгъанды - Къашхатаудагъы  Маданият юйде жангы кинозал ачылгъанды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.
 Ол къууанчха  администрацияны башчысыны орунбасары  Улбашланы Сахадин бла  КъМР-ни  киновидео учреждениясыны  директору Альберт Маканаев  къатышхандыла. Ала биринчи къараучуланы алгъышлагъандыла, андан сора уа ыразылыгъы болгъанланы   фильм къараргъа чакъыргъандыла.

Зауукълу концерт, саугъала, тюбешиуле да

    Жангы жылгъы байрам адамланы бирге жыяды, ол себепден аны тамата, сабий да сюйюп сакълайдыла.  Аны бла байламлы жылны ахырында кёп тюрлю къууанчлы иш болады. Бу жол да Нальчикни солуу эм культура паркыны тепсеу залында «Ветеран» клуб абадан адамлагъа Жангы жылгъа зауукълу ингир къурагъанды. Аланы Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда право сакълаучу органланы ветеранларыны Нальчик шахар организациялары бла Нальчикни администрациясы саугъала бла къууандыргъандыла, белгили артистлени къатышыулары бла концерт да болгъанды.

Назы терекде - машинагъа билет

    2019 жылгъа тюберге кёп къалмагъанды. Нальчик шахарны  администрациясы анга къыстау хазырланады.  Орамлада жол жанларында   чыпынлада, терекледе, уллу тюкенлени алларында, терезелеринде  да    тюрлю-тюрлю накъышлы, тюрсюнлю чыракъла жандырыладыла.  Майданлада бийик назы терекле  омакъ жасалып сюеледиле. Ала быйыл шахарны онбир жеринде орнатылгъандыла. Ала  бири башхасына ушамай алай жасаладыла.

Больницаланы жюзден асламысы интернетге къошулгъандыла

  Бу кюнледе «Ростелеком» Къабарты-Малкъарда 104 медицина учреждениягъа интернет тартып бошагъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Жерлени битимлилигин игилендириу амал

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде «NO-TILL – жерлени битимлилигин сакълау амал. Россейни бла Аргентинаны сынамы» деген илму-практика семинар бардырылгъанды бу кюнледе. Аны ишине КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, РАН-ны КъМР-де илму арасыны эл мюлк институтуну, республиканы агрохимия службасыны, университетни эмда «Престиж-К», «Современные агротехнологии» эм «Агрогалактика Дон» предприятияланы келечилери къатышхандыла.

Эски неда бузулгъан ток счётчиклени алышындырыргъа унутмагъыз

  «Каббалкэнерго» предприятиядан билдиредиле: электрокючню эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан эсе, ол эски тюрлюлеринден (1992 жылгъа дери этилген) бири эсе неда ишлемей эсе – аны мычымай алышындырыргъа керексиз. Ахыр экиси не халда болгъанларын билген къыйын тюйюлдю, биринчини уа заманы къачан жетериги квитанцияны огъары мюйюшюнде лицевой счётну тюбюнде жазылады.

Шахар тийрелени жангыртыу программаны кезиулю атламлары

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла. Аны чеклеринде«ЮГ-Строй» эмда «ЭЛИТ-Строй» подряд организацияланы къурулушчулары жангы бордюрла, урнала, чыракъла орнатхандыла, адамла жаяу жюрюучю жолчукълагъа да асфальт салгъандыла, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.
  Белгилисича, бу шахаргъа кёп фатарлы юйлени беш арбазын эмда бир жамауат тийрени тапландырыргъа амал берилген эди.

Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды. Аны ол республиканы билим бериуюнде  ишлегенлени квалификацияларын кётюрюу жаны бла институт къурагъанды. 

Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды. Анга регионла аралы инновациялы байламлыкъланы чеклеринде Москва, Энгельс эм Тырныаууз шахарла къатышхандыла.  Ол 2020 жылгъа дери педагогланы усталыкъларын, аталаны бла аналаны уа билимлерин ёсдюрюр муратда къуралгъанды.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла