Энтта да бир гуманитар болушлукъ

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Бу жол   район администрацияны башчысы  Юра Борсов,  эллени таматалары эм коллегалары бла бирге аскерчилеге тюбешип,  эки «УАЗ» эм «Нива» машинала,  квадрокоптерле, тепловизорла, кече кёрюрча  приборла, дронланы къажау турурча ушкокла,  кийимле, аш-суу эм дарманла да бергендиле.

- Жашларыбызны халлери игиди, хорларгъа таукелликлерин тас этмегендиле. Мындан арысында да, аланы жарсыуларына эс бургъанлай эм  къолубуздан келгенича  болушханлай турлукъбуз,-  деп билдиргенди ол.

 

 

Бизни корр.
Поделиться: