Жууаплылыкъны толусунлай сезе, жамауатдан ыразылыкъ табады

Озгъан жылда «КъМР-ни сыйлы врачы» деген даражалы атха тийишли болгъанланы санында Нальчикде республикалы клиника больницаны доктору Геккиланы Сапарны къызы Жаннет да болгъанына аны таныгъанла,усталыгъын билгенле да къууаннгандыла. Ол Россейни анестезиологларыны-реаниматологларыны федерациясыны правленини эмда ол федерацияны нейро-реаниматологларыны келечисиди. Билимин, заманын да аямай, саусузлагъа болушлукъ этип келгенли къыркъ жылгъа жууукълашханды.

КъМКъУ-ну медицина факультетинде окъугъан кезиуюнде къадарын хирургия ыз бла байламлы этерге излейди. Анестезиологиядан интернатураны бошагъандан сора республикалы клиника больницагъа келеди. Бир ненча жылны аны бла бирге перинатал арада да ишлеп тургъанды. Врач болгъан биринчи кюнюнден окъуна хар саусузгъа къалай бакъгъаныны, къаллай амалланы-мадарланы хайырланнганыны, ауругъан ким болгъанына дери да кесини дефтеринде жазыула этгенлей келеди.

Ол аны энчи архивичады. Андан сора да, бу тюрлю жумушну бардыргъаны аны усталыкъ даражасыны ёсерине, аны бла бирге уа саусузгъа болушлукъ этиуюнде игиден-иги онгланы табаргъа, излерге болушлукъ этеди, кёллендиреди.

Болсада аны медицинагъа жолу тынч тюйюл эди. Больницагъа келген кюнюнден башлап окъуна къыйын пациентлеге багъаргъа анга буюргъандыла. Нейрохирургия бёлюмде ишлерге уа алай кёпле сюймейдиле. Не десек да, тийишли оборудованияны кереклиси жаш адамла аны сайларларына чырмау да бола эди.

Алай эсе да, Жаннет Сапаровна биринчи кюнден да ишлерге, юйренирге итиннгенди. Аны эслеп, анестезиология эмда реаниматология бёлюмню таматасы Къудайланы Абдул-Керим да къыйын операциялагъа къатышдырып тургъанды. Мыйы бла «ишлерге» онгла къураргъа юйретгенди.

Бюгюнлюкде да кёп саусузгъа болушлукъ этедиле аны къоллары. Кесини биринчи пациентин а ол энди да эсинде тутханлай турады. Жашауу келген тиширыуну чегилеринде кёпгени бар эди. Врачланы болушлугъу бла ол сау къалгъанды. Ол кюнлени эсгере, кеси уа былай дейди: «Мен ол заманда кесими бегирек реаниматологча неда интенсивный терапевтча кёргенме. Билимим бютюн терен болурун сюйгеним да андан эди».

Алай бла Петрозаводск шахарда специализацияны ётерге кёлленеди. Аны сайлагъаны уа ол кезиуде къыралда анестезиологиядан биринчи болуп кафедра мында ачылгъаны бла байламлы эди. Аны оборудованиясы да Россейде бек игиге саналгъанды. Бюгюнлюкде къыралда бу усталыкъ бла байламлы профессионал байрам а сагъынылгъан кафедра ачылгъан кюнде – 16 октябрьде белгиленеди. Анга деп жораланнган кёрмючлеге, конференциялагъа уа белгили врач дайым да къатышханлай турады.

Санкт-Петербургну А.П. Поленов атлы илму-излем институтунда да Геккиланы къызлары ишлей тургъанлай окъугъанды. Аны бошап, 1998 жылда профессор Анатолий Кондратьевни башчылыгъында «Вводный наркоз диприваном, фонтанилом и клофилином нейрохирургических больных» деген темагъа кандидат диссертациясын къоруулагъанды. Шимал ара шахарыбызны медицина академиясыны алим совети аны ишине ахшы багъа салгъанды.

Бу врачны жараулу библиотекасы да барды. Ол а, жаланда аны кесине угъай, коллегаларына да болушлукъду. Тыш къыраллада да анестезиологиядан лекцияла окъуп тургъан профессор Анатолий Зильберни китапларын да медикле бек хайырлылагъа санайдыла. Усталыгъын, билимин да ёсдюрюрге эринмегени, жюрек итиниулюгю уа аны мыйыгъа этилген къыйын даражалы, жууаплы да операциялада ишлерге келтиргендиле.

Къыркъ жыл чакълы заманны ичинде ол мингле бла саналгъан адамлагъа болушханды. Хыйсап этигиз: жаланда биреуню жашауун игилендирген, аны  кёзлерини жарыгъанларын кёрген окъуна къаллай бирге уллу къууанчды.

– Анча жылны ичинде операциялагъа юйренчек да болгъан болурсуз, анга бара туруп, сизни къаллай сезимле бийлейдиле, – дейме.

Ол а «Билемисиз, къоркъама неда саусузгъа эрийме десенг, жумушунгу тынгылы этген угъай да, ахырысы бла ишлеяллыкъ тюйюлсе. Жаланда пациентни жашауун сакъларгъа керек болгъаныны юсюнден сагъыш этеме. Бизни республикада арт кезиуге дери аллай къыйын операцияланы этилгенлерине ийнаныр кибик да тюйюл эди. Алай энди ахшы сынамыбыз барды. Бизни юйретгенлени уа барысына да бек ыразыма», - деп жууаплайды.

Билимли, окъуулу да врачны сабийлери да аналарыны жолун сайлагъандыла. Сардиянланы Азамат Санкт-Петербургда И.Павлов атлы биринчи къырал медицина университетни тауусуп, бу шахарны къыркъ тёртюнчю больницасыны участкалы терапевти болуп турады. Мариям да КъМКъУ-ну багъыу иш бёлюмюню ючюнчю курсундады. Келир заманда ала да усталыкъ даражалары бла айтылгъан врачла болурла, жетишимлеге жете, халкъыбызгъа жарарла деп ышанабыз.

Саулукъ сакълауда уруннган адам кёп къыйын кюнню ашыргъаны сёзсюздю. Бир затха да къарамай, тамбла ишге келирге, аны сакълап тургъан саусузгъа болушургъа кюч, къарыу да керекдиле. Аланы уа ким да жаланда юйюрюнден табаргъа боллукъду. Баш иеси Ибрагим, жашы, къызы таянчакълыкъ этмеселе, кече-кюн демей, аллай къыйын ауругъанлагъа не хазна сюйгенича болушалыр эди.

Къайсы ишде да профессионал адам ызындан келгенлени юйретирге тийишлиди. Жаннет Сапаровнаны да бардыла андан кёп затха тюшюннгенлери. Ол аслам заманны ичинде университетде да анестезиологиядан бла реаниматологиядан дерсле берип тургъанды. Аны студенти Даша Шматко бюгюнлюкде Израильде анестезиологду.

Медицинада анестезиология ыз эм къыйыннга саналады. Аны кеси билип, бирсилеге да тюшюндюрген а усталыкъны эм бийик даражасыды.

Кюн сайын да огъурлу, хурметли, андан да бег а билимли, окъуулу да врачны излеп, анга кёпле келедиле. Алай эсе уа, эм багъалы затларын анга ышанадыла. Ол да аланы ышанмакълыкъларын алдамай, этген ишини жууаплылыгъын толусунлай сезе, жамауатдан ыразылыкъ табады.

Трамланы Зухура.
Поделиться: