Тиширыуларыбызны сыфатларын не затла бузадыла?

Бирде тиширыула бютюн ариу кёрюнебиз деп сыфатларын, кеслерини юсюнден бирсилени оюмларын да осал жанына айландырадыла.  Аны юслеринден косметолог Эдикаланы Анжела бла ушакъ этгенбиз. 

- Бек биринчи тиширыуну сыфатын бузгъан не затланы белгилерик эдигиз?

-Чачха аслам лак неда гель жагъып жыйылгъан къыйын, тюрлю-мюрлю причёскала карнавалгъа, подиумгъа, фотосессиягъа келише болурла. Бир сёз бла айтханда, къыз узакъдан кёрюнюрюк жерледе. Алай харкюнлюк жашауда, жууугъуракъ тюбешиуледе чачыгъыз табийгъатдан келген халда болсун. Аллайлагъа къолунг бла тийген окъуна хычыуунду.

  Тональный кремле бла пудрала тиширыуну бетинде гитче кемчиликчиклени букъдурургъа деп этиледиле. Ала марда бла жагъылсала, бет сыйдамча,  саулукълуча кёрюнеди. Аны бла бирге крем кеси эсленмезге керекди, тиширыу аны бла хайырланнганы да жашырынлай къалса игиди. Алай бир-бирле уа, аны чексиз сюртюп, бузуп къоядыла.

Сиз макияжны кёп тюрлюлюгюн кёргюзтген профессионал модель тюйюл эсегиз, жылтырауукълары бла тенилеге угъай дерге керексиз. Аллай кёз  къабакълары бла эшикге чыкъгъан къыз жансыз манекеннге ушап къалады.

- Кирпикле уа? Аланы бусагъатда бек ариула этедиле?

- Биринчиден, ол косметологла этген кирпикле бла къуру да айланып турсагъыз, кирпиклеригиз тюшюп кетерикдиле. Анда-мында болмаса, къуру да жалгъан кирпикле бла турургъа жарамайды.

Тиширыула, кёзлерин ачыгъыракъ кёргюзтюр умут бла, тушьну хайырланып, кирпиклерин узунуракъ этерге кюрешедиле. Алай аны качествосу иги болмаса, тушь аланы  бирге жабышдырады. Ол а тиширыуну тизгинсизлигини белгисича, аны сыфатын учузландырады.

- Тиширыуну териси къургъакъ эсе уа?

- Тиширыуну териси къургъакъ, табанлары бла жингириклери зыбыр эселе, кремле бла хайырланыргъа керекди. Бусагъатда нени да жумушатхан кремле, башха затла да топпа-толудула. Тиширыула алагъа уллу кёллю болмазгъа тийишлидиле.

- Баям, ариулукъда бош зат болмаз.

-Жокъду! Тишлеригиз сары нек болгъанын, ауузугъузда аман ийисни сылтауун да ангыларгъа кюрешигиз. Тютюнмю ичесиз? Неда кофе? Огъесе къызыл чагъырмы? Чай да аланы акълыкъларына себеплик этмейди. Аны бла бирге тишлеригизни хар кюнден жуумай эсегиз а… Бу затлагъа тюшюннген эсегиз, аланы болжалгъа салмай къурутургъа кюрешигиз.

Сёз ючюн, эринлени юслеринден айтайыкъ. Аланы  чеклерин тюз ызлаялмагъаны кёбюсюнде ресторанча жерледе шарт эсленеди. Бола тургъан халатла - чекледен чыгъып ызлагъан неда къаралдым контраст карандашны хайырланнган. Тиширыула былай боясала, эринлери толуракъ кёрюннгенча сунадыла. Хау, алгъа алада помада сакъланнган къадарда, алайды. Болсада, ол кетгенден сора ауузну тёгерегинде жаланда ызланнган чекле къалсала, кюлкюлю кёрюнеди. Тюз да клоундача.

- Духла уа? Не затха эс бурасыз ала бла байламлы?

- Духланы мардадан оздуруп себиу  тиширыуну сыфатын бузады. Марданы билигиз! Хар неде да керекди ол. Жууукъдан татуировкала, бютюнда ала тюрсюнлюле болсала, бирде ариу окъуна кёрюнедиле. Алай эр киши тиширыудан бир он метр узакълыкъда турса, аны жалан этинде татуировкасы болгъанын ангыламай къалыргъа болады. Арлагъыракъдан ол сурат тери аурууну бир тюрлюсюне ушайды, чапырыугъа неда темсиреуге. Ол а къоркъутурча болумду.

Дагъыда кёп кере кёрюрге тюшеди: бир-бирле халкъ ичинде  бетлерин бояп башлайдыла. Алай этерге жарамайды. Бизни къаллай мардала бла ариу болургъа кюрешгенибиз кесибизни жашырынлыгъыбызды.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: