Жаш спортчулагъа иги сынам

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Нальчикде дзюдодан 2010-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында тёрели регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Адыгеядан, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ингушетиядан 136 спортчу къатышхандыла.

Бизни дзюдочуладан кеслерини ауурлукъ къауумларында саугъа жерлеге Отарланы Султан, Эркенланы Тимур, Ёлмезланы Магомет, Эндрейланы Ибрагим, Шауталаны Алихан, Алийланы Исрафил, Анахаланы Кязим эм башхала чыкъгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: