Электрон тютюнню сабийлеге сатыугъа чекле кийириледиле

Пенсияланы тёлеу, энчи аскер операциягъа къатышханланы юйюрлерине себеплик, электрон тютюнлени сабийлеге сатыугъа чекле – быйыл майда федерал законлагъа кийирилген тюзетиулени юслеринден бу къысха статьяда окъугъуз.

Пенсия, ДНК-тинтиуле

Быйыл 1 майдан башлап, страховой пенсияны (къагъыт ахчаны) инсанлагъа жаланда   Россейни Почтасыны бёлюмлерини юсю бла тёлерге жарарыкъды. Законну хазырлагъанланы оюмларына кёре, алай бла къыралны битеу субъектлеринде пенсиячыла ахчаларын чырмаусуз, болжалдан кеч къалмай аллыкъдыла.

 Законлагъа  «халкъгъа билдириуле этиу система», «халкъгъа белгили этиу» деген ангыламла кийирилгендиле. Аллай системаланы къурау, аланы ишлерин жалчытыу жумушла РФ-ни Правительствосуну жууаплылыгъына берилгендиле. Алгъын бу низам болмагъанды.

Сюдню оноуу бла жууапха тартылып, эркинликлери сыйырылгъанланы, аманлыкъ этгенине ишеклилени эм терсленнгенлени эмда административ арест салыннганланы барысындан да ДНК анализ алынырыкъды.  Ол а аманлыкъланы тинтиу, бузукъчуланы ачыкълау ишни женгиллетирикди. Болсада инсан реабилитациягъа тийишли болса, ДНК анализлерин жокъ этерге излерге эркинди.

Сабийлени саулукълары

9 майдан кючюне кирлик федерал законнга тийишлиликде, сабийлеге вейплени сатаргъа жарарыкъ тюйюлдю. Акъылбалыкъ болмагъаннга никотини болгъан бла бу тюрлю тютюнлени, кальянны ичерге тартханлагъа тазир салынырыкъды – 5 минг сом. Сабийни ата-анасын, законлу келечисин да тартырыкъдыла жууапха – алагъа тазир 7 минг сомгъа дери жетерикди.

Быллай электрон тютюнлени сабийлеге сатханлагъа жууаплылыкъ да къатыланады -  тазир 600 минг сом боллукъду. «Ата-аналадан, устазладан сабийле электрон тютюнлени  тартханларына тарыгъыула кёпдюле. Ол а саулукъгъа уллу заран салады. Вейпни ичинде суусун затланы хатасындан рак башланыргъа, ёпкеле къыяу табаргъа боллукъдула. Закон бла уа акъылбалыкъ болмагъанлагъа вейплени сатыугъа чекле салыннгандыла. Ол санда никотини болмагъанланы да. Алай бла биз ёсюп келген тёлюню саулугъун  сакълайбыз»,-дегенди бу законну юсюнден РФ-ни Къырал Думасыны башчысы Вячеслав Володин.

Инсанланы къоруулау

 Бизни аскерчилени, кеслерини ыразылыкълары бла къуллукъ этгенлени, власть органланы къуллукъчуларын къыралла аралы органла уголовный жууапха тартыуну юсюнден чыгъаргъан оноуларны толтурургъа болушханла  эркинликлерин тас этерге боллукъдула. Федерал законлагъа кийирилген тюзетиулеге тийишлиликде, быллай бузукълукъ этгенни эркинлиги 5 жылгъа сыйырылады.  Бу низам къыралны инсанларын Россейге къажау жумушладан сакълаугъа бурулупду.

Андан сора да къыралны сатхычларына жууаплылыкъ да къаты этилгенди. Ол санда терроризм аманлыкъла этгенлеге да. Сёзге, къыралны жашырынлыгъы бла байламлы шартланы тыш къыраллагъа  белгили этгенле жашауларыны ахырына дери тутмакъда тутулургъа боллукъдула.

 Энчи аскерчи операция

Энчи аскерчи  операциягъа къатышханланы юйюрлерине къырал себепликни   низамы женгил этилгенди.   СВО-гъа къатышхан инсанны юсюнден алты айны ичинде жукъ да белгили болмаса, сюд ол белгисиз тас болгъаныны юсюнден оноуну чыгъарыргъа эркинди. Справканы медицина организация неда жууаплы къуллукъчу берирге боллукъду. Алай бла   юйюр тийишли болгъан болушлукъну чырмаусуз алаллыкъды.

Федерал налог служба  инсан ауушханы бла байламлы налог эсепден кетерилгенини  юсюнден шартланы банклагъа белгили этерге керекди. Ызы бла банкла аны счёту бла байламлы операцияланы тохтатадыла. Бу жангылыкъ ауушхан адамны ахчасы бла законсуз хайырланыуну болдурмазгъа бурулупду. Жорукъ кючюне 15 майда киреди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: