Жамауатдан болушлукъ изленеди

Черкесланы Зухура, Барисбийни къызы, ракдан ауруйду. Шёндю ол къыйын халдады. Анга  Германияда операция этерге айтадыла, аны ючюн а 2 миллион сом керекди. 

 Черкесланы Зухурагъа 62 жыл болады, ол филология илмуланы кандидатыды, РСФСР-ни халкъ жарыкъландырыууну отличнигиди, бийик категориялы устазды, 12 окъуу китап чыгъаргъанды, «Тилни билейик» телевизор бериуню къураучусуду эмда бардырыучусуду.

Ол сабийлени окъутуугъа битеу жашауун жоралагъанды, школну директоруну къуллугъуна салабыз дегенлеринде, техникумгъа, бийик окъуу юйге ишлерге чакъыргъанларында  да, унамагъанды, школда къалыргъа сюйгенди.

Хар адамны да, ол гитче неда абадан болсун, сабанчы, врач, устаз неда  сюрюучю да болсун, жашауу бек магъаналыды. Къызлары, къолайлары жетмей, амалсыз болуп, аналарыны жашауларын бир кесек окъуна созар ючюн адыргы этип кюрешгенлерин кёрген а бек къыйынды. Аллай кезиуледе жамауат болушлукъгъа келмей къалмагъанды. Аны ючюн биз анга уллу ыспас этебиз. Мен къартланы, саусузланы 50,100,200 сом ётдюргенлерин кёрсем, кёз жашларымы тыялмайма. Аланы араларында онкологиядан ауругъанла окъуна бардыла.

Черкесланы Зухурагъа болушургъа сюйгенле аны бу картаны эмда телефон номерни юслери бла этерге боллукъдула: 22 022 019 535 858 54; 8 928 912 93 06.  Была Зухураны кесини картасыны бла телефонуну номерлеридиле.

Хурметли жамауат, сизни болушлугъугъуз бусагъатда бек керек болуп турады. Сизге ышаныуубуз бек уллуду. Алгъындан окъуна сау болугъуз, дейбиз. Сорлукълары болгъанла Зухураны баш иеси Гузеланы Азретге бу телефон номер бла сёлеширге боллукъдула: 89 287 111 397.

Уллу хурмет бла Гузеланы Махмутну жашы Азрет.
Поделиться: