Керексиз чынттылыкъ

Масхара

 Бизни Шохай деп бир шагъырейибиз барды. Бизни десем да, аны кёпле таныйдыла. Алай аны керти сырын, къылыгъын а хазна адам билмейди. Ол сёзюнде турмагьан, экибетлиди. Мен сизни аны бла шагъырей этейим.

 Былай къарасанг, бир тынч, огъурлу жан сунарса, бу адам мёлек болуп, кёкге учуп кетмей, жерде къалай айланады, дерсе. Алай иги шагъырей болсанг, жарсыугъа, "айбат" бет къабы кетип, керти жийиргенчли къабы ачылады. Аны кийсе уа, махтаныр, сант сёзле айтыр. Сейири уа, сант сёз айтса, аузундан бир аламат акьыллы оюм чыкъгъан сунады. Ол кезиуде уа чюйке бурнун чюйюрюп, эки къынгыр бутун тюз тутаргъа кюреше, аякъларын бийигирек кётюрюп атлар. Керексиз гынтты башын бийлегенденмиди да, кёлюне ушамагъан не гитче затчыкъ да жанына алай къаты тиеди, къуугъа жилтин тюшгенча болуп, «тютюн» этип башлайды. Керти айтама, тютюню чыгъады ансы, бир заманда ачыкъ «жанып», къылыгъын болушунлай кёргюзтмез.

Андан болур, баям, къуруда ачыуланнганлай, къаралгъанлай турур. Къатынга келсе, хар кимни сёгюп, аманлап, башынгы хайран этер. Ол а бошду! Бек аман къылыгъы уа тил этиучюсюдю. Бир кюн сени бла айыутос болур, экинчи кюн къанлы жауунг этмезликни этер. Кёлюне ушагъан кюн, ол санга былай айтханды, алай айтханды деп, сюймегенин аманлап, сени анга къажау этерге кюрешир.

 Мени сейир этдирген а, ай таланмагъан, аны къуллукъчуланы къатларында жойкъулланыучусуду. Керек кюн аякъ тюплерине жатар, жалыныр, боюнун энишге ийип, жазыкъсындыртыр. Башха заманда таматады, оноучуду деп сыйламаз, хар бирине бирер эриши ата тар, «бедишлик» ышанла табар.

 Аллай шарайыпларын кёзюне айтсам, бир кёбюп, бир юрюлюп, мор бет алып, айла бла айланыр. Быллай кезиуде уа бек аман къылыгъы, аны кёлю къалгъан адамыны юйюне, ишлеген жерине, кесини атын жашырып, тохтаусуз, кече-кюн демей, телефон бла сёлешип, былхымсыз сёзле айтып туруучусуду.

Алай андан да масхапсызлыгъы уа неди десегиз, сенден бир зат тилерге керек болуп, къалса не аз да бети къызармай, кёзюнге жютю къарап, ышарып, омакъ сёзле айтып башлаучусуду.

Таулула аллайлагъа экибетлиле, уятсызла, дейдиле. Аллах бизни аллайладан сакъласын!.

Поделиться: