Артта уялыргъа тюшмез ючюн

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

 Пенсия фондха пенсияланы бла башха тёлеулени, ол санда аналыкъ капиталны, саусузгъа неда сакъатха къарагъаны ючюн компенсацияланы тохташдыргъан документлени тюзлюклери ючюн адамла кеслери жууаплыдыла. Ётюрюк шартла кёргюзтгенле жууапха тартылмай къаллыкъ тюйюлдюле. Андан тышында, инсан башда сагъынылгъан тёлеулени алыргъа эркинлиги бошалгъаныны юсюнден да билдирирге борчлуду. Сёз ючюн, саусузгъа къарагъаны ючюн компенсацияны жангызда бир жерде урунмагъан адам алыргъа боллукъду. Ол ишге киргенлей, тёлеуле тохтатылыргъа керекдиле, аны юсюнден а Пенсия фондха билдирирге тийишлиди.

 Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмю жамауатны берген документлерини тюзлюгюне къараргъа, жалгъан информацияны бермезге чакъырады.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: