Электрон амал бла толтурулгъан жумушланы тизгини кенгерилгенди

Адамны жашауун магъаналы дарманланы чыгъарыу низам, тыш къыраллы санкцияла кийирилген кезиуде транспорт комплексге себеплик, «Мир» банк картаны жангы онглары. Октябрь айда  къаллай законда киргендиле кючлерине?

Дарманла жарашдырыу

1 октябрьден башлап, адамны жашауун магъаналы дарманланы чыгъарыу жаны бла болумла тюрленнгендиле. Ол  тыш къыраллы фармацевт компанияладан жалынчакъсыз болуугъа бурулупду. Алай бла къанны плазмасындан  дарманланы жарашдыргъан россейли компанияла производствогъа керекли затла бла чырмаусуз жалчытылынырыкъдыла. Дагъыда Россейде жыйылгъан донор къанны къыралдан тышына элтирге чекле салыннгандыла, гуманитар жумушладан къалгъан кезиуледе.

  Къырал жумушла

 Къырал эм муниципал жумушланы толтургъанда да этилгенди женгиллик. Энди битеу керекли документле бла билдириуле жууаплы ведомстволаны араларында электрон амал бла изленирикдиле.

 Хыйлачычыкълагъа къажау мадарла да кийирилгендиле. Инсанлагъа банкда онлайн халда бир-бир операцияла бардырыргъа чекле салыргъа боллукъдула. Сёзге, интернетни болушлугъу бла кредитлени жарашдырыргъа. Дагъыда бир картадан башхасына  ахчаны онлайн халда ётдюргенде аны ёлчемине да къараллыкъды.  Бу чеклени инсан сюйген кезиуде чырмаусуз тохтаталлыкъды.

Быйыл 1 июльда «Кесинги клиентинги бил» деген система ишлеп башлагъанды. Анга кёре, банкланы клиентлерин къолайлыкъларына кёре юлеширге эмда къаллай къауумла бла къаллай операцияла бардырыргъа жарагъанын билирге онглары боллукъду.

 1 октябрьден кючюне кирген тюзетиулеге кёре, ахчаны къайтармазлыкъларына къоркъуулу тизмеде болгъан энчи предпринимательлеге бла компаниялагъа излемле къатыланадыла. Ала жылны жарымыны ичинде финанс болумлары ышаннгылы болгъанын билдирмеселе  жабылыргъа  боллукъдула.

Ёмюрлюк от

Уллу Ата журт урушну жигитлерини хурметине салыннганы Ёмюрлюк от эм Эсде тутууну от  эсгертмелени газ бла хакъсыз эм чырмаусуз жалчытылыныргъа керекдиле эмда алагъа налог салынмайды. 

 

 

Электрон правала

 Энди водительле машинаны жюрютюрге праваланы электрон амал бла хайырланыргъа боллукъдула. Система «Госуслуги Авто» приложенияда ишлерикди. Болсада къагъыт правала водительни биргесине болургъа керекдиле. Аланы электрон документге жолда жюрюуню жорукъларына ол жаны бла тюзетиуле кийирилгенден сора алышыныргъа боллукъдула.

От тюшюуден сакъланыу

РФ-ни правительствосу от тюшюуге къажау бёлюмлени къаллай элледе бла шахарлада орнатыргъа кереклисини тизмесин къурарыкъды. Ол элни, шахарны экономика болумуна, халкъны санына кёре этилликди. Бу низам кючюне  13 октябрьде киреди.

«Мир» карта

 «Мир» банк картагъа ётдюрюлген  пособияланы тизмеси кенгертиледи. Энди бу амал бла ахча «Къырал социал себепликни юсюнден» федерал законда белгиленнген къауумлагъа да берилликди. Ол санда жашау журт эм коммунал жумушла ючюн субсидияланы, донорлагъа  тёлеулени да.

  Транспортну ышаннгылылыгъы 

  Тенгизледе, черекледе эмда хауа бла ауур жюклени ташыуну къурау   къыралны къоркъуусузлугъун сакълауну стратегия магъаналы жумушларыны тизмесине кийирилгенди. Ол а санкцияланы кезиуюнде транспорт комплексин ышаннгылылыгъын жалчытыргъа себеплик этерикди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: