Эл мюлк кооперацияны айнытыугъа-энчи эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда бизни республикада эл мюлк кооперацияны айнытыр умутда субсидияла бла себеплик этиллигин билдиредиле. Аны бла байламлы документлени алыу  4 октябрьде башланнганды, 14 октябрьге дери барлыкъды. Къагъытланы ол заманны ичинде бу адресге  жиберирге керекди: 360028, Нальчик, Ленин атлы проспект, 27. Соруулары болгъанла 40-90-02 номерге  сёлешсинле.

Ахча эл мюлк хайырланыучу кооперативлеге, ала быйыл ючюнчю кварталда ишлерин бардыргъанда этген къоранчларыны бир кесегин жабаргъа бёлюнюрюкдю. Сёз ючюн, ырысхы, техника, оборудование, продукция сатып алгъанда.

Субсидия алыргъа сюйгенлеге талай излем барды. Аланы тизмеси бла эмда ахчаны бериуню жорукълары бла сагъынылгъан телефон номерге сёлешип шагъырейленириксиз. Толу информация министерствону сайтында басмаланады.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: