Айырмалы шахарланы бла эллени саугъаларыкъдыла

Республикада шахарланы бла эллени тийрелерин жашиллендириу эмда тапландырыу жаны бла эришиу башланнганды. Аны къурагъанла адамланы, предприятияланы эмда организацияланы эслерин тёгерекдеги къудуретни тапландырыу жумушлагъа бурургъа эмда жамауат тийрелеге – парклагъа, скверлеге, дагъыда кёп фатарлы юйлени арбазларына аяулу кёзден къарарча кёллендирирге сюедиле. Эришиуню КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосу «КъМР-ни муниципал къуралыуларыны совети» ассоциация бла бирге бардырады.

Тийрелени эмда объектлени тизмесин муниципалитетле жюриге жиберликдиле. Конкурс комиссия уа алагъа он кёрюмдюге кёре багъа берликди. Ол санда тийреледе тазалыкъны, жашиллендириуге эс бурлукъдула, орамланы, юйлени, арбазланы эмда мекямланы тышларын тап халгъа келтириу ишлеге адамла къалай къатышханларына, орамла бла подъездле къалай жарытылгъанларына эм башха затлагъа къарарыкъдыла.

Эсеплени 26 октябрьден башлап биринчи ноябрьге дери чыгъарлыкъдыла. Хорлагъаннга он эл эмда эки шахар саналлыкъды. Аллай эллени хар бирине да 400 минг сом, шахарлагъа уа - жарым миллион сом берилликди. Ахчаны тийрелени тапландырыу жумушлагъа къоратыргъа боллукъду.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: