Казбек Коков мобилизациягъа чакъырылгъанлагъа регион тёлеуле этилликлерин билдиргенди

КъМР-ны Башчысы Казбек Коков шёндю бардырыла тургъан мобилизация бла байламлы Къабарты-Малкъардан аскерге къуллукъ этерге чакъырылгъанлагъа социал жаны бла регион мадарла этер амалны белгилегенди. Аны бла байламлы бюгюн окъуна тийишли указгъа къол салгъанды.   

Анга кёре, Къабарты-Малкъарны Аскер комиссариатыны юсю бла мобилизациягъа кёре аскерге къуллукъ этерге чакъырылгъанлагъа, ол кезиуге ай сайын, 25 мингишер сом къошакъ халда тёленирикди. Адам жаралы болса (контузия, ауур жара, къыйяу) аны саныны къалайына тюшгенине кёре, аскерчилеге бир кере 100 мингден 300 минг сомгъа дери тёленирикди. Аскерчи ёлсе уа аны юйде жууукъларына республиканы атындан 1 миллион сом берилликди.

Мобилизация бла чакъырылгъан аскерчилеге андан сора да, социал жаны бла битеу федерал гарантияла сакъланадыла.

Шёндю аскерге чакъырылгъанлагъа къошакъ халда регион социал гарантияланы берирге оноу тюнене Къабарты-Малкъар Республиканы Къоркъуусузлукъ советни жыйылыуунда  РФ-ны Президентини «Россей Федерацияда жарым мобилизация башланады» деген указгъа тийишлиликге кёре этилгенди, деп билдиреди КъМР-ны Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.    

Бизни корр.

Поделиться: