Республиканы байрамына – жангы скверле, сыйдам эмда жарыкъ орамла

Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыкъ байрамгъа хазырланыу къыстау барады. Къууанчлы ишле 10 сентябрьде бардырыллыкъларын эсигизге салабыз. Юбилейге хазырланыуну чеклеринде Нальчикде «Шахарда тап онгла къурау» деген федерал проектге кёре жамауат тийреле тапландырыладыла, ол санда жети жангы сквер да хайырланыргъа берилликди.

Аладан бири Къабарты-Малкъар къырал университетни къатындады. Ол эмда Канукоев атлы орамда  «Курортный» сквер да тамам этиле турадыла. Юрий Гагарин атлы сквер а аэропортну къатында тийрени айбатландырлыкъды, пассажирлеге тап болумла къурарыкъды

Аладан сора да, Ленин проспектни бла Тарчоков орамны мюйюшюнде, Идаров орамдагъы скверле да кёплени къууандырлыкъдыла. Мальбахов бла Комаров орамла бирге къошулгъан жерде эмда «Нарт» микрорайонда скверле да ол тийрелени жасарыкъдыла. Алада гюлле, терекле, юлкюле ёсерикдиле, гитче архитектура эсгертмеле салынырыкъдыла, спорт эмда оюн майданла, жаяу жюрюрча жолчукъла ишленирикдиле, аналагъа бла сабийлеге энчи жерле бёлюнюрюкдюле.

Бюгюнлюкде 100-жыллыкъ атлы скверде къурулуш ишле бара турадыла. Ол Сабийлени чыгъармачылыкъларыны къаласыны бла Абхазия майданны ортасында орналыпды. Къурулушчула, къазыу ишлени бошап, мияладан кёрмюч мекямны ишлеп башлагъандыла. Анда, кёрмючледен сора да, адабият ингирле, лекцияла, тюбешиуле, башха ишле да ётерикдиле.  

Республиканы Башчысыны буйрукъларына кёре, Пятигорскну бла Владикавказны жанындан Нальчикге кирген эмда андан чыкъгъан  жерле да тапландырыла турадыла. Эсгертмелеге ремонт этиу, аланы тийрелерине чыракъла бла чыпынла орнатыу, жашиллендириу ишле да къыстау барадыла. «Ёмюрлеге Россей бла бирге» деген мемориал аркагъа уа ремонт этилип бошалгъанды. 

Объектлени къурулушлары, жангыртыу ишле да  миллет проектлени, федерал, регион эмда муниципал программаланы себепликлери бла графикден таймай бардырыладыла. Техника, материалла да жетерча бардыла. 

«Битеу биз тамамлагъан жумушла жаланда юбилей бла байламлы тюйюлдюле. Ол ишлени андан ары бардырлыкъбыз. Къабарты-Малкъарда жашагъанланы жашауларын игилендирирге себеплик этерик проектлени не къадар толу хайырланыргъа кюреширикбиз», - деп чертгенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  байрамгъа хазырлана тургъан объектлени кёре баргъанда. 

Андан сора да,  регионну Башчысы властьла ара транспорт тохтаучу жерледе тюкенчиклени да кёчюргенлерин билдиргенди. «Биз  бизнесменле бла сёлешиуле бардырабыз. Къулийланы Къайсын атлы орамда ол жумушну тындыргъанбыз. Энди жангы эмда айбат остановка комплексле орнатыла турадыла. Головко орамда да талай объект кетерилликди. Алгъын ашыкъ-бушукъда ишленнген тюкенчикле ушагъыусуз кёрюнедиле, аны себепли биз тийишли мадарла эте турабыз», - дегенди Казбек Коков.

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: