Банкны бохчасы - толудан толу

         Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню депозит бохчасында бу кюнлеге 4,1 миллиард сом жыйылгъанды. Ол санда 3,9 миллиард - адамланыкъыды. Саулай алып айтханда уа, быйыл ол 2,4 миллиард сомгъа кёбейгенди.
        Банкда ахчаларын 26,5 минг адам тутады. Ала асламысында ахчаны болжалындан алгъа къошаргъа неда тешерге амал берген счётланы хайырланадыла. Мында бегирекда иги сурам  «Пенсионный плюс» вкладхады. Россельхозбанкны сатыу эмда хайырланыучуланы жумушларын жалчытыу бёлюмюню башчысы Азаматланы Фатимат айтханнга кёре, адамла бу финанс учрежденияны сайлагъанда аны ышаннгылыулугъун да эсге аладыла. Ол а аны ишини къыйматлылыгъын шарт кёргюзтген белгиди дерге боллукъду.

 

Омарланы Мурат.
Поделиться: