Балли бла шаптал жетгендиле

Баллини бла шапталны кезиую да башланнганды. Кёп бармай а персикле, нектаринле да бишерикдиле-алагъа алай кёп заман керекмейди. Июль айны ахырында уа эрикле, алыча да жетерикдиле.

КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда айтханларына кёре, быйыл аладан иги  тирлик сакъланады.

Саулай республикада балли, шаптал, эрик терекле 2,4 минг гектарны тутадыла. Аны 1,3 минг гектары иели мюлкленикиди. Былтыр быллай битимледен 40,55 минг тонна жыйылгъан эди. Ол а буруннгу жалдан онбеш проекнтге аслымды.

Этден бла сютден ахшы  ёсюм 

Шимал-Кавказстатны эсеплерине кёре, быйыл озгъан беш айгъа Къабарты-Малкъарда малчылыкъда уруннганла аслам продукция  чыгъаргъандыла. Сагъынылгъан кезиуде мюлклени барысында да 181,3 минг тонна сют сауулгъанды, неда 101,7 процентге кёп. 

Тууар бла юй къанатлы этледен (союлмагъан ауурлукъда)  37,7 минг тонна сатылгъанды. Ол да былтырдан эсе 6,5 процентге кёпдю. Андан сора да, жумуртхадан 77 миллионнга жууукъ алыннганды, неда 3,4 процентге аслам.

Бизни корр.
Поделиться: