Адамланы жашауларын игилендирирге алланып

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

Аны магъанасы инсанларыны жашау  болумларын игилендириу, бийик технологиялы, конкуренциягъа чыдамлы эм экологиягъа аз заран салгъан  къурулуш эм жашау журт -коммунал мюлк бёлюмлени къурауду.   

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосу  сагъынылгъан проектлени чеклеринде  «Жашау журт эм шахар болум» эм «Экология» миллет проектлени бардырады. Анга кёре, «Жашау журт эм коммунал жумушла бла жалчытыу» программаны чеклеринде  2021-2025 жыллада 2700 минг квадрат метр чакълы жашау журт салыр мурат барды.  «Жашау журт» регион проектге республика 57,4 миллиард сом къоратырыкъды.  Андан бюджетге кирмеген 55,7 миллиард сом  къыйматлы проектлеге - «Мэй» эм «Восточный» микрорайонланы къурулушуна бёлюнюрюкдю. 

Сагъынылгъан объектлени  коммунал инфраструктура бла жалчытыугъа  «Жашау журт» эм «Таза суу» проектлени чеклеринде федерал бюджетден да болушлукъ алырча мадар этилгенди.   Алай бла 2022-2025 жыллада 1,2 миллиард сом багъасына ичер суу бла жалчытырча 19 объект жангыртыллыкъды эм суу ызла да  тартыллыкъдыла. 

Аны чеклеринде 2022-2023 жыллада  инфраструктура, бюджет эм ёнкюч ахчалагъа  Бахсанда арбазланы ичер суу бла тынгылы  жалчытырча мадар этилликди. Проектни бардырыргъа 2,14 миллиард сом къоратыллыкъды. 

Быйыл биринчи кварталда  2019 – 2023 жыллада бардырылгъан жашау этерге къоркъуулу юйледен кёчюрюу  программаны болжалындан алгъа толтурургъа онг табылгъанды. Болсада  мындан арысында адрес халда болушлукъ тапдырылырча  2022 – 2025 жыллада «Жашау этерге жарамагъан журтланы тири халда  азайтыу» республикалы  программа ишлейди.  Анга кёре 19 кёп фатарлы  юйден 1823  адам кёчюрюллюкдю. Бюгюнлюкде аллай журтланы саны  623 фатар барды эм  саулай уллулугъу 15613,07 квадрат метрге жетеди. Ала 2025 жылда биринчи сентябрьге дери жангы жашау журт къоллу боллукъдула. 

 Андан сора да, «Шахар тийрени игилендириу» программаны чеклеринде 2024 жылгъа жамауат аслам хайырланнган  216 объект ишлерге эм  596 арбазны жангыртыргъа мурат этиледи. Дагъыда «Экология» регион проект бла кир-кипчикни къурамына кёре жыярча  контейнерле да алынырыкъдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: