Учуз ипотеканы алыуда жангы амалла

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Программаны хайырын кёрюрча эм биринчиден къаллай жашау журт излегенигиз бла тохташыргъа керексиз. Ахча жангы фатар, юй неда аны сюерча жер сатып алыргъа деп бериледи. Аны хайырындан алгъын алгъан ипотеканы тёлеулерин азайтыр амал жокъду, башха адамдан фатар сатып алыргъа да жарарыкъ тюйюлдю.

Заявканы бир угъай, талай банкга берирге боллукъду. Алай этсегиз, хар бири да къаллай онг бергенин шарт кёрюп, кесигизге тап биринде тохташырыкъсыз.

Кредитни биринчи тёлеую – фатарны, юйню неда жер юлюшню багъасыны онбеш процентин тутады. Аны тёлерча ана капиталны, башха социал амалланы да хайырланыргъа болады.

Банк берирге боллукъ ахчаны ёлчеми Москвада, Санкт-Петербургда эмда Москва бла Ленинград областьлада 30 миллион сом бла чекленеди. Башха регионлада уа аны эм уллу ёлчеми – 15 миллион сомду. Кредит биринчилеринде – 12, экинчилеринде уа – 6 миллион сомдан атласа, банк аны ставкасын кёбейтирге эркинди.

Быллай ипотека РФ-ни акъылбалыкъ болгъан гражданларыны къайсыларына да берилирге боллукъду. Программаны толу излемлери бла Спроси.Дом.РФ сайтда шагъырейленириксиз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: