Мураты алгъа талпындырады

Проект-илму ишни бардырыу Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясында билим бериуню биркесегиди. Мында илму биригиу къуралгъанды, аны борчу, окъуучулагъа дерсле бергенден тышында, алгъан билимлерин жашауда къалай хайырланыргъа боллугъун ангылатыуду. Алай бла сабийле кёп затдан хапарлы боладыла, оноула этерге, керек заманда биригирге, жамауатны аллында сёлеширге юйренедиле. Конкурслагъа къатышыу уа тинтиуле бардырыргъа сейирлерин къозгъайды.

Окъуучула кеслерин эришиуледе сынай, ахшы кёрюмдюлери бла да къууандырадыла. Самира Ибрагимова аллай умутландыргъан окъуучуладан бириди. Ол жетинчи классда окъуйду. «Медицинагъа атлам» биригиуге жюрюйдю. «Биз Ата журтубузну ёхтемлигибиз» атлы битеуроссей эришиуде хорлагъанды.

- Мен школгъа сюйюп жюрюйме, - дейди ол. – Жаратмагъан дерслерим жокъдула, алай бегирег а орус эм ингилиз тиллени, биологияны бла математиканы сюеме. Кесими илму-излем ишде кёрюрге онг чыкъгъанда, аны мычымай хайырланнганма. Биринчи дерследен окъуна, ол манга жууукъ болгъанына тюшюннгенме.

Битеуроссей эришиуге барыргъа уа илму башчым Байзуллаланы Зарема Малиловна чакъыргъанды. Мен олсагъат проектни хазырлаугъа киришгенме. «Окъуучулада аллергия аурууланы сылтаулары» деген теманы ючюн сайлагъанма. Аны юсюнден кёп шартла излеп, окъугъанма, окъуучуланы араларында соруу бардыргъанма. Биз уллу ишни толтургъанбыз, алай проект бла кюрешген заманыбыз къалай терк озгъанын ангылагъан окъуна этмегенбиз. Анга бийик белги салыннганы бек къууандыргъанды, аны ючюн Зарема Малиловнагъа ыразылыгъымы билдирирге излейме.

Илму ишин Самира энди «Къонакъбай Кавказ» эм Россейни жер-жерлерин социал-экономика жаны бла айнытыу мурат бла къуралгъан «Мени къыралым – мени Россейим» деген 19-чу жаш тёлю битеукъырал конкурслада кёргюзтюр умутлуду. Къызчыкъ медицинаны сюеди эм, школну бошагъандан сора, врач болургъа дейди.

Суратда: Самира Ибрагимова илму башчысы Байзуллаланы Зарема бла.

 

Анатолий ТАЛАЕВ.
Поделиться: