Насыплы адам тёгерекге да насып жаяды

Мода не заманда да даулашла туудургъанды: бюгюн да бирле андан артха къалмазгъа кюрешедиле, башхала уа ол талпыныуну кюлкюлюге санайдыла. Алай къачан да жамауат тизгин жыя билген адамланы жаратханды. Бусагъатда бу иш бла профессионал халда кюрешген стилистле бардыла. Алай бла Османланы Мариям тиширыуланы ариу кийинирге, заманларын хайырлы ётдюрюрге юйретеди, ариулукъну дуниясындан кёп сейирлик жашырынлыкъланы ачыкълайды.

Мариям Османланы Русланны бла Залийханланы Венераны юйюрлеринде туугъанды. Сабийлиги Кисловодскде ётгенди. Анда орта билим алып, Экономиканы бийик школунда право жаны бла факультетни тауусханды. Фахмулу жырчыбыз Габаланы Тенгиз бла юйюр къурап, бюгюнлюкде Мариям Нальчик шахарда жашайды, ала жашчыкъ ёсдюредиле. 

Мариям бла ушагъыбызда моданы юсюнден айтырдан алгъа, китаплагъа сюймеклигини юсюнден билдиририн излегенбиз. Ол айтханыча,  китапла аны жюрегинде энчи жерни аладыла. Алагъа сюймеклик а таматаларындан келеди. Анасыны жанындан аппасы китап окъургъа сюйгенди, къызын, Мариямны анасын, да алай юйретгенди. Бу шарт андан сабийлеге да ётгенди. Атасыны жанындан аммасы да уллу библиотека жыйгъанды, таулу жазыучуланы, баям, барысыны да чыгъармаларын туудукълары андан биледиле. «Энчи ол неда бу жанрны сюеме деп айталлыкъ тюйюлме, нек дегенде абадан бола баргъанынг бла излемлеринг да тюрленедиле. Алай кечеге бир ненча бет окъумагъанлай жукълаялмайма, ол мени харкюнлюк жоругъумду, китапла къарыу бергенчадыла. Интернет тёгерекдеги дуния бла байламлыкъла тутаргъа ахшы амалды. Алай, анда китапладача, теренлик жокъду», - дейди ол.

- Моданы юсюнден айтханда, сайтлада, журналлада хар тиширыуда бир-бир кийимлени къаууму борчлу халда болургъа керекди, деп жазылады. Хар кимге да жарагъан кийимлени къаууму барды демеклик а, тюз тюйюлдю, деп юйретеди Мариям. - Манга гардеробларын жыяргъа тюрлю-тюрлю тиширыула келедиле, аланы араларында студентле, спортчула, офисде ишлегенле, юй бийчеле да бардыла. Хар бирине да бирча жарашхан «рецепт» жокъду. Бютюнда бусагъатда дин, миллет, социал энчиликлени эсге алсакъ, биреу узун этекли жыйрыкъланы сюеди, кюнню ичинде кёп жерде болуп, аслам жумуш тамамлагъан адам а не къадар эркин кийимлени излейди.

Гардеробла жыйгъанда, адамны файдасын тергерге да тийишлиди. Мариям, да ишин толтургъанда, тиширыу къаллай бир ахча къоратыргъа боллугъуна къарайды. Жангы клиент бла ишлеп башлардан алгъа, анга анкетаны иеди – анда ол бегирек къаллай кийимлени жаратханыны, жашаууну энчиликлерини, диннге кёз къарамы, къаллай тюрсюнлени жаратханыны юсюнден эм кёп башха соруула бериледиле, ол санда къаллай бир ахча жояллыгъы да. Ансыз стилистни болушлугъуну магъанасы боллукъ тюйюлдю. «Хау, кийимлени бир миллионнга да алыргъа жарарыкъды, алай ол кимни къолундан келликди. Сора, жыйрыкълагъа аллай бир ахча къоратыргъа керекмиди?..» - дейди ол.

 Мариямгъа, моданы экспертинеча, адамгъа кийиннгенине кёре тюбейдиле дегеннге уа къалай къарайса деген сорууну да бермей болмагъанбыз. Анга жууап бере, ол былай айтады: «Жамауат биринчи кере кёрюп этген оюмну магъанасы уллу болгъанына, адам бла байламлыкъ жюрютгенде анга эс буруллугъуна толу ийнанама. Инсанны акъылыны, ниетини юсюнден къаллай бир айтылса да, биринчи тюбешиу къойгъан ыз унутулмайды. Сора, кесинги юсюнгден ахшы оюмну къояр ючюн, ахыр мода бла кийиннгенден эсе, тизгининги жыйып чыкъгъан бегирек керекди».

Эшикге, ишге, тенглери бла тюбешиулеге ариу жасалып чыгъып, юйде тургъанда уа тизгинлерине артыкъ эс бурмагъан адамла да бардыла. Ол шартны юсюнден оюмун билдире, Мариям ол бек уллу жангылыч болгъанын чертеди: «Бир жанындан, хау, хар бирибиз да тизгинни юсюнден сагъыш этмегенлей, тынч-ырахат олтурур жерибиз болса, сюебиз. Алай аны хатасындан эм жууукъ, сюйген адамларыбыз – юйдегилерибиз бизни дайым тапсыз сыфатлада кёредиле. Бирси жанындан а, юйде да ариу турурча, кёпле сагъыш этгенча,  кёп заман неда къыйын изленмейди – бир-эки жыйрыкъ, кёнчек бла ёрге жан тамамдыла, аланы бек багъа да болмай тюкенледе распродажалада алыргъа боллукъду. Алай бла юйде да тапчыкъ кийинип, чачны ариу жыйып олтурсанг, кесинге да хычыуун, ахлуларынга да ариу кёрюнюрюксе. Сора, кесин жасаргъа, тёгерекни ариу этерге итиниулюк адамны эм ахшы шартларындан бириди, ол инсаннга кесин насыплы адамныча сезерге болушады. Аллай адам а, башхаланы да кёллерин кётюре, тёгерегине насыпны, ышарыуланы жаяды».

Алимле, акъылманла айтханларыча, хар не да игиди, мардадан озмай эсе. Алай бюгюнлюкде бир къужур шарт барды: ол тойлагъа къалай болса да кийинип чыгъыу неда къайгъы сёзге ариу жасалып, сахнагъача боялып, дух ийиси да мындан ары бара келген. Аллай затлада бир жорукъ болургъа тийишлиди. Мариям белгилегенича, стиль, бек биринчи, тургъан, баргъан жеринги излемлерине кёре тизгининги жыя билиудю. Сёз ючюн, паркга-бийиктабан чурукълада бла байрам жыйрыкъда, окъуугъа неда ишге уа спорт кийимледе барыу ариу кёрюнмейди. «Тойланы юслеринден энчи айтыргъа сюеме. Тиширыула тизгинлерин жыяргъа итиннгенлери бек ахшыды. Алай мардадан озгъанла да тюбейдиле. Жангы тойгъа – жангы жыйрыкъ дегенле аз тюйюлдюле. Мен аны эски заманладан къалгъан шартха, бирде уа керексиз къоранчлагъа да санайма. Кёп белгили адамла, артистле «кюйюз» жолларына бир жыйрыкъда талай кере чыгъыуну дурус кёредиле. Эр кишиле уа, жарсыугъа, тойгъа барабыз деп уллу сагъыш этмегенчадыла. Жол бла ётюп бара, къайтханлагъа ушайдыла. Баям, тойлада дресс-кодну кийириу биреуню къууанчына къатышханда уллу кёллю болмазгъа болушур эди», - дейди.

Мариям ишинде жетишимли болгъанындан тышында, башда айтылгъаныча, насыплы юйдегилиди. Эри Габаланы Тенгиз бла къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууну себеплик этген «Эльбрусоид» фондда танышханбыз, анда кёп жашла, къызла бир бирлерин тапханларын да белгилерге тийишлиди. Талай жылны бир компанияда шуёхлукъ жюрютгендиле. Мариям ол кезиуню былай эсгереди: «Эсде болмай тургъанлай ол манга энчи эс буруп башлагъанды, ючюнчю тюбешиуюбюзде уа мени бла юйюр къураргъа сюйгенин айтханды. Мен да, мычымай, ыразылыгъымы билдиргенме. Ашыгъыулукъ этгеннге санамайма, нек дегенде эки жылны ичинде аны огъурлу, ариу ниетли адамныча таныгъанма. Алай ол кезиуде экинчи курсда окъугъаным ючюн, юч жылны университетни бошагъынчы сакълагъанбыз. Тенгиз модада башламчылыгъымда билеклик этеди, ол угъай ариу кийиниуню, тизгин жыйыуну юсюнден айтыргъа, бу иш бла кюреширге биринчи ол кёллендирген эди».

Мариям Кавказны тиширыулары окъуулу, билимлери кенг болса, оюмларын адепли къорууласала, жюреклери къуру да жашнаса, ачыкълай къалса сюйгенин билдиреди.

 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: