Учузуракъ жол хакъ

   «СберТройка»  карта бла  Нальчикде  шахарда эллиге  жууукъ  пассажир транспортха  олтурургъа боллукъду. Аны бла жол хакъ 13 сомгъа жетеди. Ол а  къолгъа ахча бергенден эки сомгъа учуз келеди.Бизни республикагъа деп картаны энчи тюрлюсю къуралгъанды.
Аны бу адресле бла  алыргъа боллукъду: Къулий улу атлы  проспект, 2-б юй (Расчёт бардыргъан бир информация араны тёлеуле пункту), Ашуров орам,  16-чы юй (Расчёт бардыргъан бир информация араны тёлеуле пункту).
Сагъынылгъан мадарны себеплиги бла билетле сатыуну  ачыкъ эм  файдалы этерге  онг чыуъгъанды. Аны бла бирге ол  нальчикчилеге, туристлеге  эм башхалагъа да тап келеди. Эсге сала айтсакъ, бюгюнлюкде «Тройка» карта  Россейни 19 регионунда ишлейди.

 

 

Бизни корр.
Поделиться: