Элле газ бла жалчытылынырыкъдыла

Жууукъ заманда Май районда  Пришибо-Малкинское бла  Лесное эллеге газ тартыллыкъды. Алай бла энди ала юйлени жылытыр ючюн отунну хайырланырыкъ тюйюлдюле,-  деп билдириледи КъМР-ни  Промышленность, энергетика  эмда  сатыу-алыу министерствосуну пресс-службасындан.

Кёп болмай сагъынылгъан  ведомствону таматасы  Шамиль Ахубеков, КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим  эм   Май  районну администрациясны башчысы Татьяна   Саенко  бла бирге  Пришибо-Малкинское элде  болгъандыла. Ала эллиле бла тюбеп жарсыуларына  тынгылагъандыла. Бюгюнлюкде аладан эм уллусу  эллени   газ бла жалчытылынмагъанларыды. Ол проблема   Лесное элдегилени да жунчутады. 

- КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тийишли инстанциялагъа бу сорууну тамамларгъа  буюргъанды. Бюгюнлюкде «Газпром газораспределение Нальчик»  компания кёк отлукъ бла жалчытырча  программаны  хазырлай турады. Анга   Пришибо-Малкинское бла  Лесное элле да кирликдиле. Ол себепден орамлары бла  быргъы тартылгъанда, анга къшулур ючюн  жашау журтланы иелерини къолларында тийишли документлери  болургъа керекди,-  дегенди Шамиль Ахубеков.    

Эсге сала айтсакъ, буруннгу жыл Газпром бла республиканы таматалары 2021-2025жыллада регионну газ бла тынгылы  жалчытырча программаны бардырыргъа келишгендиле.  Анга кёре   газ ызла,  станцияла (ГРС) игилендирилликдиле эм жангылары тартыллыкъды. Ол санда  Тырныауузда магъадан къазгъан комбинатха да.  Алай бла  2026 жылгъа республика жюз процентге газ бла жалчытылыннган  35 регионну тизмесине къошуллукъду.

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: