Чегемде Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга эсгертме салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Чегем аузундан чыкъгъан айтхылыкъ адамларыбызгъа – Къабарты-Малкъарны халкъ поэтлери Алим Кешоковха бла Къулийланы Къайсыннга ишленнген эсгертмени ачылыууна къатышханды. Алайгъа КъМР-ни Парламентини депутатлары бла Правительствосуну къаууму, Чегем районну жер-жерли самоуправление органларыны, жамауат биригиулени келечилери, поэтлени жууукълары да келгендиле.   

-Бу эки закийни араларында жаратылгъан шуёхлукъ Къабарты-Малкъарны халкъларыны бир ниетлиликлерини белгиси болгъанды. Аланы адамлагъа эмда Ата журтха сюймекликлери, чыгъармачылыкъ хазналары уа ёсюп келген тёлюлерибизге юлгю болгъанлай къаллыкъдыла,- дегенди Казбек Коков.

Алайда окъуна республиканы Башчысы Чегем районну 12 жаш адамына Россей Федерацияны инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген паспортларын къууанчлы халда бергенди. Аланы алгъышлай, ол республиканы, Россейни да намыслы инсанлары болурларын, кеслерине уллу муратла салып, алагъа жетерлерин тежегенди. «Хар биригиз да Къабарты-Малкъарны эмда саулай къыралыбызны айныуларына магъаналы юлюш къошарыгъыгъызгъа ишексизме»,- деп къошханды ол.

Паспортланы бериу бошалгъандан сора, Чегем районда арт эки жылда ишленнген жолла бла шагъырейлениу болгъанды. КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков «Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет проектде белгиленнген ишле къалай толтурулгъанларыны юсюнден билдиргенди. Алайды да, 2020 жылда Шалушка-Каменка автомобиль жолдан башлап «Северный» автовокзалгъа дери жангыртыу ишле тындырылгъандыла, чыракълы чыпынла салыннгандыла. Шалушка-Каменка, Кенже - Каменка эм башха участкалагъа ремонт этилгенди.  Нальчик - Майский - Чегем (  Чегемде Киров орам) автомобиль жолгъа жангыдан асфальт салыннганды.

Жолдан ётюучю жерлени  22-си тап халгъа келтирилгендиле (Лячинкъая, Шалушка, Яникой, Тёбен Чегем, Хушто-Сырт, Эл- Тюбю, Экинчи Чегем). Быйыл «Къоркъуусуз эм тынгылы жолла» деген миллет проектге кёре жолчула «Кавказ» жолдан Нартаннга элтген участканы, Яникой – Лячинкъая жолну баш къатысын алышындыргъандыла, Чегем 2 – Чегемцук, Чегем-Психинтернат, Яникой–Лячинкъая участкалада чыракълы чыпынла орнатхандыла, жолдан ётюучю 36 жерни тапландыргъандыла. Регион магъаналы жолланы 230 километринден асламы тохташдырылгъан мардалагъа келтирилгендиле. Экинчи Чегем – Булунгу жолда суу жагъаланы бегитиу мадарла этилгендиле. Бахсан шосседен Къабарты эмда Сижажев орамла бла школгъа бла сабий садха элтген жоллагъа ремонт этилгенди.

Казбек Коковну буйругъу бла   Экинчи Чегемни бла Булунгуну арасында,  Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери битеу да 10 километрлик жолда чыракълы чыпынла салынырыкъдыла. Экинчи Чегем-Булунгу жолну 15 километри, Тёбен Чегемге кирген жерден башлап Чегем чучхурлагъа дери жол мардагъа келиширча этилликди.

-Чегем тары, Чегем чучхурла – табийгъат къурагъан тауушлукъ жерледиле. Ала туристлени кеслерине тартадыла. Аны себепли биз Чегем чучхурлагъа элтген жолну, Эл-Тюбюне, Булунгугъа дери да тапландырыргъа сюебиз. Ол кёп къоранчла излеген ишди, алай биз аны бёлюп, башха-башха программалагъа къошханбыз. Бизни муратыбыз  жамауатха да жолда жюрюрге тынч болурча, туристле да Огъары Чегемге къыйналмай жетерча этергеди. Ол элледе жашагъанлагъа да ишчи жерле ачылырла, къошакъ файдала да тюшерле,- дегенди  Казбек Коков.

Чегем муниципал районда миллет проектлени бла федерал программаланы толтуруу келир жыл андан ары бардырыллыкъды. Ол санда А.А.Хацуков атлы ара район больницагъа тынгылы ремонт этилликди, Тёбен Чегемде гитче футбол майдан ишленирикди.

Поделиться: