Календарь событий

28 февраля 2023

Огъурлу адам, хунерли устаз, чынтты насийхатчы

Биз таныгъан эмда сюйген адамыбыз арабыздан кетсе да, бизни эсибизде ёмюрден ахыргъа къалады.      Огъары Малкъарда 1-чи номерли мектепде математикадан устаз болуп ишлеген Мамайланы  Мухадинни жашы Мустафа сёзсюз,  окъуучуларыны эсинде  кёп жыллагъа огъурлу ишлери, ариу сёзю, жюрек халаллыгъы бла къалгъанды.

Кесин алдатмагъан Чаппуш

Революцияны аллында жыллада болгъан ишди. Огъары Холамда Чаппуш деп биреу жашагъанды. Орта бойлу, къарыулу киши. Бир жол  кюз артында, ташыуул бошалгъандан сора, бичен къайгъыдан къутулдум, энди отун жыйышдырайым деп, ол юч эшекге да иер салып, аланы да сюре, Къара-Суу тийресине келеди.

«Малкъар тилни айныууна, сакъланырына къайгъырыу – баш борчларыбыздан бириди»

Ёз тилибизни болуму, жаш тёлюбюзню анга тюшюндюрюу, аны багъаларгъа юйретиу да бюгюнлюкде кёплени сагъайтады.

Барыбыз да билгенликден, КъМКъУ-ну къарачай-малкъар филология  кафедрасы тилибизни айныууна, аны бирси тюрк миллетлени арасында даражасына, кадрланы хазырлаугъа уллу къыйын салгъанлай келеди.  Илму жаны бла къарагъанда, бизни энчилерча затларыбыз асламдыла.

Сайлаууна кертичи

Анастезиолог-реаниматолог врачланы юслеринден биз артыкъ кёп билмейбиз. Жаланда ала наркоз берген специалистле болгъанларын. Алай аны борчу уа биз оюмлагъандан иги да кенгди.

Керекли шартланы табаргъа тынч болурча

Сакъатлыкълары болгъан адамлагъа керекли билдириуле видео эм аудио интервью халда юйретиу продуктха жыйышдырылгъандыла. Бу ишде экспертлени жумушларын республиканы Урунуу эм социал къорууланыу, Саулукъ сакълау министерстволарыны, РФ-ни Социал страхование фондуну регионда бёлюмюню келечилери тамамлагъандыла.

Сахна культура – ол бек магъаналы ангыламды

Шёндюгюлю эстрадада концертленеи юсюнден айтыргъа излегенме бу материалда. Кертисин айтханда, ала барысы да бирча къураладыла, алада биз кёрмеген, эшитмеген жангы атла чыкъмайдыла, эрикдирген, кеслери да эрикген менсиннген артистле болмаса. Насыпха, бусагъатда россейли жашау хал тюрлене баргъанын кёребиз, аны хайырындан бу жаны бла ишибиз да мажалына бурулур деп уллу ышаныудабыз.

«Ауругъан сабийлерини къатларындан кетмеген аналагъа болушургъа кюрешебиз»

Нальчик  шахарда   Сабий юйде энди жаланда аналары къоюп кетген балачыкъладан сора да, къаты ауругъанлагъа деп хоспис ишлейди. Бу махкемени  юсюнден аны баш врачы

Марита Крымукова бла  ушакъ  этгенбиз.