Календарь событий

10 марта 2023

АДЫГЭ ДИКТАНТ

Международная Черкесская Ассоциация, Адыгейский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет поздравляют всех с Днем адыгского языка и письменности и приглашают принять участие в V Международной просветительской акции «Адыгэ диктант», которая будет проходить 11 марта 2023 года в 12.00 часов.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год, используемой для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Сынамлы устаз

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли 50 жылдан атлагъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетни  бошагъандан сора, орус тилден бла адабиятдан дерсле берип тургъанды, отуз эки жылны ичинде уа башланнган класслагъа жюрюгенлени окъутады.

Тамамланнган, толтуруллукъ проектле да кёпдюле

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов КъМР-ни Регионнга оноу этиу арасыны «Магъаналы  соруула» рубрикасыны чеклеринде тюзюнлей эфирге къатышханды. Ол тамамланнган эм толтурулургъа тийишли проектлени юсюнден билдиргенди эм тынгылаучуланы да сорууларына жуапла бергенди.

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан урушдан сау-саламат къайтды, орденле бла майдалладан кёкюреги сырылып. Къазахстанда юйюрюн тапды, юйдегили болуп, улан, къыз да ёсдюрюп, къазах колхозда уруна, кёп махтаугъа тийишли болуп жашагъанды.

Фахмуну кёргюзтюрге онг барды

Россейни Сюд приставларыны федерал службасы фахмулу сабийлени  «Хрустальные звездочки-2023» битеуроссей фестивальгъа къатышыргъа чакъырады. 

«Устазны бла окъуучуну арасында ышаныулукъ, хурмет да болургъа тийишлиди»

Озгъан жылда окъуучусу орус тилден Бир къырал экзаменден жюз  баллгъа тийишли болгъан устазларыбызданды Байдаланы Раиса. Ол Нальчикни онжетинчи номерли школунда бу предметден дерсле береди.

Жазадан къутулалмагъанды

Быйыл 31 январьда 46-жыллыкъ тиширыу РФ-ни СК-сыны Чегем районда бёлюмюне тарыгъыу бла келгенди. Аны айтханына кёре, 23 январьда Чегем районда ОМВД-ны ол танымагъан къуллукъчусу анга зорлукъ сынатханды

Сынауланы эсеплери ышандырадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде тогъузунчу-онбиринчии классланы ачыкъ предмет олимпиадалары андан ары бардырылгъандыла. Бу кюнледе уа математикадан «Мнимая единичка» деген ат бла озгъан сынауну эсеплери белгили болгъандыла. 

Студентле банкны иши бла шагъырейленнгендиле

Россейни банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Людмила Зухова Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуучулары бла тюбешгенди. Ол алагъа экономика къалай ишлегенини, аны айнытыуда РФ-ни Банкыны къаллай магъанасы болгъаныны юсюнден хапарлагъанды. Дагъыда инфляция деген не зат болгъанын, аны ёсдюрюрге нек жарамагъанын да ангылатханды.

Биреуроссей эришиуден – жети майдал

«Динамо» спорт обществону 100-жыллыгъына аталып, Нальчикни Универсал спорт арасында дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни 14 регионундан 23 жыллары толмагъан 180-нге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Тереклени бутакъларын кесиуню жорукълары

Терек бахчалары болгъанла, жаз башы келгенлей, алмаланы, кертмелени, башха жемиш тереклени бутакъларын кесерге кереклисин бек иги биледиле. Ол нек этиледи: жылны кезиуюнде къургъакъ болуп, жукъгъа жарамазлыкъ неда сыныкъ бутакъла чыгъадыла, бирлеринде уа абери да ёсмей къалады – аланы да кетерирге керекди. Ишин этмесе, терек ауруулу болургъа боллукъду. Дагъыда аны кючю ол керексиз бутакълагъа да кетерикди. Ахыры уа – осал тирлик.

Австралияны хуржунлу жаныуарлары

Дунияны иги билген адамгъа бек сейирлик жаныуарла къайда бардыла, деп сорсагъыз, ол: “Австралияда”, -демей амалы жокъду. Кертиси бла да алайды. Австралия хуржунлу жаныуарланы дуниясыды. Ала бу континентде болмаса, башха жерледе тюбемейдиле. Хуржунлу жаныуарла Австралияны битеу жерлеринде бардыла, профессионал тил бла айтханда, битеу “экология дорбунланы” бийлегендиле. Ала жерде эм жер тюбюнде, терекле юслеринде эм сууда, тюзледе эм чырпылы жерледе, терен агъачлада эм кеслери алларына кенг аулакълада ёсген эвкалипт мырылада чабып, секирип, сюркелип, жюзюп айланадыла.

Кёчгюнчюлюкде таулула атларын иги бла айтдыргъандыла

Ахыры. Аллы 9 мартда чыкъгъанды.

Шёндю мен Нальчикде жашайма, илму библиотекада ишлейме, солуу кезиуюмде, онг болуп, Къыргъызстаннга бармай къалмайма, анда къарындаш халкъыбызны адамларындан кёрген намысны айтып тауусаллыкъ тюйюлме, унутурукъ да тюйюлме. «Тилибиз – бир, динибиз – бир, не юлешебиз», – деп къоядыла къыргъызлыла малкъарлылагъа бла къарачайлылагъа.

Россейни кубогу - Нальчикде

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.