Календарь событий

29 марта 2023

ОЗГЪАН ЗАМАННЫ ТЮРСЮНЛЕРИ

XX ёмюрде малкъар халкъны бек сейир адамларындан бирине Мисирланы Жамалны санаргъа боллукъду. Аны ишини, жашаууну юсюнден халкъда кёп тюрлю таурухла, хапарла жюрюйдюле. Алай Жамалны къадарындан аз сей­ир тюйюлдю аны юй бийчесини жашау жолу да. Юй бийчеси дегенде да аны ючюнчю къатыны Къубадийланы Мимболатны къызы Фатиматны юсюнден айтама.

Шахарны къоруулагъанланы хурметлегендиле

Онюч жыл мындан алда, 2010 жылда 25 мартда, Нальчикге «Махтаулукъну шахары» деген сыйлы ат берилгенди. Эсигизге салайыкъ, бизни къыралда аллай атны жюрютген 45 шахар барды.

Жангы жорукъла кёплени чамландыргъандыла

Белгилисича, россейли спортчуланы тюрлю-тюрлю халкъла аралы эришиулеге къатышыр онглары жокъду. Бу кюнлеге дери ол чекле Олимпиада оюнла бла да байламлы эдиле. Алай бу кюнледе Халкъла аралы Олимпиада комитетни таматасы Томас Бах бизни атлетле анга къатышыргъа боллукъдула дегенди. Алай аллай амал аланы бир къауум жорукъларына бой салгъандан сора берилликди.

Социал магъаналы жолла – мардалагъа келиширча

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, медицина учреждениялагъа баргъан жолланы жангыртырча мадар этилликди.

Игилени адамны юсюнден туура сёз

Кеч болсун, эртте болсун, тюзлюкню жолу бла баргъан адам насыбын тапмай къалмайды. Къулийланы Мухтарны жашы Малик аллайладанды. Жашауунда кёп затны этерге да жетишгенди. Ол бусагъатда Къабарты-Малкъар Республиканы Сокъурла обществосуну таматасыды. Бу къыйын, жууаплы ишинде бет жарыкълы урунады, къолундан келгенни аяп къоймайды. Аны ючюн Маликге биргесине ишлегенле сый-намыс бередиле. Ишине къатыды. Жанындагъыладан да аны сурайды.

Эфендиланы Айла – битеуроссей эришиуде алчы

Владикавказда художестволу гимнастикадан «Олимпге атлаууч» деген битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анда энчи эм къауум зачётлада 19 региондан 700-ге жууукъ спортчу эришгендиле.

«Къыралны айныуунда магъаналы сорууланы сюзюуню ачыкълыгъын жалчытады»

КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова видеоконференция амал бла РФ-ни Къырал Думасыны жыйылыууна къатышханды. Анда РФ-ни Правительствосу жылны ичинде тамамлагъан ишини эсеплери сюзюлгендиле.

Саулукъларына жарсыгъанланы кёбюсю врачха жеталмайдыла

Шёндю, жарсыугъа, саулукълубуз деп кёпле махтаналлыкъ тюйюлдюле. Къыралыбызда 22 миллион чакълы бир адам (хар алтынчы) жюреклери эм къан тамырлары ауруп къыйналадыла эм аланы 57 проценти жюреклери ауруп ёледиле. Бу жарсыулу статистиканы къалай тюрлендирирге боллукъду?

Не жаны бла да хунерли Алий

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне

Хунерли эм жетишимли  предпринимательлерибиз кёп бардыла. Чеченланы Асланны жашы Алий аладан бириди. Ол не иш бла кюрешсе да, аны эбине жетерге, тынгылы этерге кюрешген, миллетин сюйген, анга къайгъыргъан адамды. Кёбюсюнде  предпринимательлик бла кюрешеди, болсада  чыгъармачылыкъ хунери да барды.